Alle onderwerpen

Onderwerp

Passend onderwijs & inclusiever onderwijs

Binnen de sector wordt hard gewerkt om passend onderwijs door te ontwikkelen en overal een passend onderwijs- en zorgaanbod te realiseren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit sluit ook aan bij de kabinetsambitie om tot inclusiever onderwijs te komen, waarbij leerlingen zo veel als mogelijk samen naar dezelfde thuisnabije reguliere school kunnen gaan. Ook op dit vlak worden stappen gezet. Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van de VO-raad en PO-Raad ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het invulling geven aan passend en inclusiever onderwijs.

Praktijk & ondersteuning

Passend onderwijs

Momenteel loopt er een ‘Verbeteraanpak Passend Onderwijs’, bestaande uit 25 maatregelen. Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van passend onderwijs in de praktijk en de uitvoering van deze verbeteraanpak. De focus ligt hierbij op thema’s zoals 'samenwerking regulier en speciaal onderwijs', 'samenwerking met de jeugdzorg', 'het organiseren van passend onderwijs in de klas' en 'de governance en bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden'. 

Het accent in de aanpak van het SPO is hierbij verlegd naar ‘aanwezigheid op school’  – gericht op de condities die gerealiseerd moeten worden om ervoor te zorgen dat leerlingen zich welkom en fijn voelen op school. 

Uitgelicht ondersteuningsaanbod: 

Praktijkvoorbeelden

Het SPO zet daarnaast ook goede aanpakken en initiatieven van scholen rond passend onderwijs in de spotlight, ter inspiratie voor andere scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. HIeronder wordt een aantal actuele voorbeelden uitgelicht: 

Inclusiever onderwijs

Het kabinet wil toewerken naar inclusiever onderwijs, waarbij leerlingen in een regio nog meer dan nu allemaal samen naar een thuisnabije reguliere school kunnen gaan en hier onderwijs op maat krijgen. De VO-raad wil de komende tijd binnen de vereniging en met stakeholders verder het gesprek voeren over welke doelen we in dit kader precies willen bereiken en wat dit betekent voor scholen, ook in het kader van passend onderwijs. Als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte spreekt het kabinet over ‘het realiseren van inclusievere onderwijsvoorzieningen, met behoud van het speciaal onderwijs voor leerlingen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs zouden zich dan uiteindelijk moeten doorontwikkelen naar specialistische netwerken die hun expertise in reguliere scholen inzetten.' Hoe zien we dit als sector, en hoe komen we hier dan toe, welke stappen moeten we op de korte en langere termijn zetten?

In het kader van passend onderwijs en de lopende verbeteraanpak, zijn en worden binnen de sector nu al belangrijke stappen richting inclusiever onderwijs gezet. Ook op dit vlak biedt het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteuning. De komende tijd ligt de focus hierbij op het delen van kennis, geleerde lessen en goede voorbeelden. 

Uitgelicht ondersteuningsaanbod:

Praktijkvoorbeelden

Het SPO zet daarnaast ook goede aanpakken en initiatieven van scholen rond inclusiever onderwijs in de spotlight, ter inspiratie voor andere scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. HIeronder wordt een aantal actuele voorbeelden uitgelicht: