Alle onderwerpen

Onderwerp

Rekenonderwijs

De rekenvaardigheden van leerlingen in Nederland nemen af, net als de andere basisvaardigheden. Goed rekenonderwijs is cruciaal om het tij te keren. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij het vormgeven van dit rekenonderwijs, onder meer vanuit het masterplan basisvaardigheden, waarvan het kabinet in mei 2022 de hoofdlijnen presenteerde.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Met het masterplan basisvaardigheden wil het kabinet een impuls geven aan de vaardigheden van leerlingen op het vlak van taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde. Hiervoor wordt structureel 1 miljard euro op jaarbasis geïnvesteerd. 

Na de zomervakantie komt subsidie beschikbaar voor scholen die op de korte termijn aan de slag willen met het verbeteren van het onderwijs in basisvaardigheden. Een selecte groep scholen kan daarbij ook een beroep doen op expertondersteuning in de vorm van een zogenaamde basisteam. De VO-raad onderstreept dat het belangrijk is dat scholen hierbij in de eigen context accenten kunnen leggen en een eigen aanpak kunnen kiezen die past bij de visie van de school en de behoeften van hun leerlingenpopulatie. 

Op de langere termijn wordt daarnaast via vijf pijlers verder ingezet op het versterken van onder meer de rekenvaardigheden van leerlingen:

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Wiskunde en rekenbewust vakonderwijs

Met het afschaffen van de landelijke rekentoets in 2020 is rekenen geïntegreerd in het vak wiskunde en wordt het als onderdeel van wiskunde getoetst. Op het vlak van wiskundeonderwijs vindt uitwisseling en ondersteuning plaats via de vakvereniging voor wiskundedocenten, de NVvW. 

Leerlingen zonder wiskunde krijgen sinds het schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen biedt meer mogelijkheden om rekenen in andere vakken onder te brengen en de rekenprestaties van leerlingen ook in andere vakken mee te wegen. Zie voor meer informatie hierover de onderstaande webpagina's.

Op de tweede pagina, 'Rekenen in andere vakken', staat een aantal aandachtspunten voor het vormgeven van rekenbewust vakonderwijs en wat daarbij komt kijken. De informatie is bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen bij verschillende vakken onder te brengen. Je vindt er ook een analyse-instrument (de RekenTrajectScan) waarmee kan worden ingeschat waar de school staat, welke keuzes de school heeft en wat moet worden geregeld.

Schoolexamen rekenen

In de handreiking 'SE Rekenen vmbo-havo' van de SLO is veel specifieke informatie te vinden over rekenen en het schoolexamen rekenen. Je vindt er ook voorbeeldopgaven ter inspiratie en links naar relevante documentatie en sites.