Alle onderwerpen

Onderwerp

Verantwoording

De lumpsum is het bedrag dat schoolbesturen jaarlijks krijgen van de Rijksoverheid om goed onderwijs te realiseren. Geld dat in de lumpsum zit, is niet geoormerkt; besturen mogen zelf bepalen waaraan ze het uitgeven. Door deze vorm van financiering zijn scholen in staat om zelf keuzes te maken voor de richting van het onderwijs en welke rol zij innemen in de eigen maatschappelijke omgeving. Deze bestedingsvrijheid vraagt wel om een goede verantwoording naar hun omgeving over beleid, uitgaven en prestaties.

Praktijk & ondersteuning

Rapporten: inzichten, tips en werkwijzen uit de praktijk

De afgelopen paar jaar is vanuit het project 'Versterking verantwoording' onderzoek gedaan naar hoe scholen en de VO-raad kunnen werken aan het verder versterken van de verantwoording in de sector, en is een aantal scholen hier binnen verschillende activiteiten concreet mee aan de slag gegaan. Dit leverde een breed scala aan inzichten, adviezen & tips en inspirerende praktijken op, die zijn gebundeld in een aantal rapporten en katernen, ter inspiratie voor andere scholen.

Jaarverslag

De VO-raad ontwikkelde documenten en tips om een goed jaarverslag op te stellen waarin helder en compleet verantwoording wordt afgelegd over beleid, uitgaven en resultaten.

Verantwoordingsscan

Binnen het project is ook een verantwoordingsscan ontwikkeld. De scan is een zelfanalyse gericht op het in beeld krijgen hoe in de organisatie wordt gedacht over (het belang van) verantwoording, de mate waarin ambities gedeeld worden en welke ‘gebieden’ van verantwoording al goed of minder goed lopen. Dit biedt belangrijke aanknopingspunten voor de doorontwikkeling en/of verbetering van de verantwoording. 

Leertraject 'De kansen van verantwoording voor je schoolorganisatie'

In het leertraject 'De kansen van verantwoording voor je schoolorganisatie' gaan scholen en besturen aan de slag met het inzetten van  verantwoording om je eigen organisatie steeds beter te maken en interventies te verduurzamen. ze leren hierbij ook van collega-besturen en -scholen en worden ondersteund door ervaren facilitators. De opbrengsten van dit leertraject zullen breed worden gedeeld.

​Vensters VO

Scholen kunnen daarnaast gebruikmaken van Vensters VO om te komen tot goede verantwoording (op schoolniveau). Met de instrumenten van Vensters VO kunnen scholen alle cijfermatige informatie over de eigen school verzamelen - data van DUO, de Inspectie en eigen informatie – en hiermee in beeld brengen hoe ze presteren op indicatoren zoals examencijfers, doorstroom binnen de school, veiligheid en leerling- en oudertevredenheid. Deze gegevens kunnen ze vervolgens delen met een breder publiek via Scholenopdekaart.nl en op hun eigen schoolwebsite. Hier kunnen ze de resultaten ook toelichten, zodat een genuanceerd beeld ontstaat van de school.

Met de rapporten in het ManagementVenster kunnen scholen zelf de kwaliteit over meerdere jaren monitoren en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn (ook vergeleken met het landelijk gemiddelde), en hier het gesprek over aangaan.