20 augustus 2017

Oud-minister Gerrit Zalm voert tijdens de formatiebesprekingen de onderhandelingen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor de formatie van een nieuw kabinet.

Inbreng VO-raad bij formatie nieuw kabinet

Eigentijds onderwijs
Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet de ontwikkeling naar maatwerk die op veel scholen in gang is gezet, stimuleert en faciliteert. Dit bevordert de motivatie van leerlingen, biedt leerlingen de mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen en is een stevige impuls voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Sluitstuk van deze ontwikkeling is het invoeren van een maatwerkdiploma.

Een ander aandachtspunt is de toegang tot glasvezel: 36% van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft momenteel geen glasvezel. De VO-raad wil een glasvezelaansluiting voor álle scholen in 2019. Dit vergt een éénmalige investering in aanlegkosten van 65 miljoen euro.

Ook digitaal lesmateriaal en devices zijn onmisbaar voor alle leerlingen. De btw hierop moet dan ook omlaag naar 6%. Daarnaast vindt de VO-raad het belangrijk dat digitale leermiddelen en devices worden behandeld als schoolboeken, een herijking van het budget is daarvoor noodzakelijk.

Kansengelijkheid
Om alle leerlingen maximale kansen te bieden, is extra onderwijs- en begeleidingstijd nodig, specifiek voor leerlingen met achterstanden. Dit vraagt om een verbreding van het Leerplusarrangement met 160 miljoen euro en 10 miljoen euro extra investeringen in onderwijs aan nieuwkomers. Daarnaast is een breder kwaliteitsoordeel van de Inspectie nodig. De laatste restanten in het inspectiemodel die kansenongelijkheid in de weg staan, moet het kabinet schrappen.

Aantrekkelijk lerarenberoep
De VO-raad pleit voor 100 uur extra ontwikkeltijd voor leraren. Dit is een investering van 300 miljoen. Daarnaast willen we dat de lerarenopleidingen ‘indalen’ op school, waarbij leraren een groter deel van hun opleiding krijgen in de school. Tenslotte pleit de raad voor een gemiddelde loonstijging van 1,25% per jaar voor de komende vier jaar bovenop de normale loonstijging. Dit resulteert in een beter carrièreperspectief en vraagt een investering oplopend tot 250 miljoen in 2021.

Fusietoets, vmbo-techniek en de Opleidingsbeurs
Het afschaffen van de fusietoets en stimuleren van regionale samenwerking blijven belangrijke punten voor de VO-raad. Wij pleiten voor een regionaal investeringsfonds in krimpgebieden. Hier is 50 miljoen euro voor nodig. Ook extra middelen voor vmbo-techniek zijn nodig: jaarlijks 25 miljoen euro.

Ten slotte willen we een Nationale Opleidingsbeurs waar de Lerarenbeurs in opgaat. Deze beurs is bedoeld voor Onderwijsondersteunend personeel, onderwijzend personeel en schoolleiders. Dit vergt een extra investering, bijvoorbeeld 24 miljoen euro voor schoolleiders in 2018, 48 miljoen in 2019 en 24 miljoen in 2020.

 

Woordvoerders onderwijs

De nieuwe Kamerleden zijn op donderdag 23 maart beëdigd. De volgende Kamerleden zijn bekend als (voortgezet) onderwijswoordvoerder: Bente Becker (VVD), Harm Beertema (PVV), Roelof Bisschop (SGP), Corrie van Brenk (50PLUS), Eppo Bruins (CU), Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks).