Met de aankomende verkiezingen in maart is 2017 een spannend jaar. In een video formuleren een aantal schoolleiders en Paul Rosenmöller hun wensen voor het voortgezet onderwijs voor het nieuwe jaar. Ook kijkt de VO-raadvoorzitter terug op de bereikte resultaten in 2016.

N.B: In deze video is per abuis de naam weggevallen van de derde schoolleider. Het gaat om Marlous Siemelink-Amse van Talentstad Beroepscollege in Zwolle.

Verkiezingen en (in)formatie

Inbreng verkiezingsprogramma’s

In aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 hebben de programmacommissies van de politieke partijen verkiezingsprogramma’s geschreven. De VO-raad heeft met bijna alle programmacommissies gesproken en inbreng geleverd. Een aantal door de VO-raad bepleite maatregelen is terug te vinden in programma’s, zoals het maatwerkdiploma in de programma’s van D66, GroenLinks en PvdA.

In de verkiezingsprogramma’s gaat ook veel aandacht uit naar leraren. Er is in de programma’s veel aandacht voor vermindering van de lestaak van de leraar. De VO-raad pleit in zijn actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ ook voor het vergroten van de ontwikkeltijd voor leraren. Ook pleit de VO-raad voor grotere betrokkenheid van vo-scholen bij de lerarenopleidingen. In het VVD-programma is opgenomen dat scholen een stem krijgen in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding en in het bepalen of iemand geslaagd is. 

Procedure (in)formatie nieuw kabinet

Als de verkiezingsuitslag bekend is wordt er door de Kamer een informateur aangesteld, die van de Kamer een informatieopdracht meekrijgt. De informateur gaat kijken of de opdracht – het vormen van een bepaalde coalitie – haalbaar is. De informateur gaat dus aan de slag met het onderhandelen en vervolgens het schrijven van een regeerakkoord met de beoogde coalitiepartijen. Als er een regeerakkoord ligt, zal de informateur terug gaan naar de Kamer en stelt de Kamer een formateur aan. Dit zal vaak de komende Minister-President zijn, die dan zijn bewindspersonen gaat benoemen.

De (in)formatieperiode is voor belangenbehartigers als de VO-raad een belangrijke periode: dan worden immers de kaders van de wet- en regelgeving voor de komende periode vastgelegd. Ook dan zal de VO-raad formeel én informeel de voor de leden van de VO-raad belangrijke punten onder de aandacht brengen van de onderhandelaars.