Baanbrekers helpt scholen inclusiever te worden

25 augustus 2020

Het project Baanbrekers ondersteunt 36 schoolbesturen (d.d. zomer 2020) in het funderend onderwijs bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking, in het kader van de banenafspraak. Verbinding tussen partijen en één regionaal contactpersoon zijn hierbij sleutelwoorden.

Inclusief werkgeverschap staat bij veel schoolbesturen niet hoog op de prioriteitenlijst. Daarbij komt dat zij vaak niet weten waar te beginnen. Met het project Baanbrekers proberen de PO- en VO-raad deze impasse te doorbreken. Baanbrekers biedt praktische ondersteuning aan schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die de banenafspraak willen uitvoeren. Daarnaast faciliteren de aanjagers van Baanbrekers betrokken schoolbesturen. Voor lokale ondersteuning en werkgeversdienstverlening op uitvoerende zaken verwijzen Baanbrekers schoolbesturen door naar bijvoorbeeld het werkgeversservicepunt.

In drie fasen helpt Baanbrekers schoolbesturen stappen te zetten bij het realiseren van de banenafspraak. Eerst wordt in kaart gebracht wat de ambitie van het schoolbestuur is en wat de knelpunten zijn waar het schoolbestuur tegenaan loopt bij de realisatie. Met de input vanuit dit startgesprek wordt in de volgende fase een actieplan opgesteld, voor het realiseren van nieuwe banen, begeleiding op de werkvloer en duurzaamheid. Dit actieplan wordt door het schoolbestuur uitgevoerd. De derde fase is voor afronding en evaluatie. Zodat opgedane kennis en ervaring gedeeld kan worden en andere schoolbesturen aansluiten.

Tips aan arbeidsmarktregio’s

  • Zorg ervoor dat er één centraal aanspreekpunt is dat iedereen weet te vinden en de contacten met de scholen voor zijn rekening neemt.
  • Richt je op schoolbesturen die al besloten hebben aan de slag te willen met de banenafspraak.
  • Leg de nadruk van de ondersteuning op de implementatie.
  • Wees je bewust van de knelpunten die de schoolbesturen ervaren.
  • Accepteer dat het contact met schoolbesturen soms lastig is en het lang kan duren dat er stappen worden gezet.
  • Zorg voor goede begeleiding voor zowel de medewerkers als de begeleider op de werkvloer.

 

Knelpunten

Peter Vos, projectleider Baanbrekers merkt dat schoolbesturen soms aangeven op te zien tegen de invulling van een baan voor een werknemer met een arbeidsbeperking. Sommige vrezen dat investering ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, dat begeleiding op de werkvloer op het bordje van de docenten komt. Daarnaast is het funderend onderwijs een sector die niet zo snel verandert. Vos: “Blijf als gemeente telkens het gesprek zoeken met schoolbesturen. Zorg daarbij voor één regionaal aanspreekpunt en maak duidelijk wat er mogelijk is op belangrijke vlakken als begeleiding op de werkvloer en het wel of niet subsidiëren van bepaalde zaken.”

Aan Baanbrekers de opdracht om schoolbesturen te adviseren over hoe vorm te geven aan uitvoering van de banenafspraak; wat redelijk en haalbaar is. “Soms zijn er enorme verwachtingen over ondersteuning en subsidie door de gemeente of UWV, terwijl er maar één baan wordt gecreëerd. Of wil een bestuur juist veel te snel doorpakken, grote stappen nemen, zonder de juiste voorbereiding. Beide zijn niet aan te raden.”

Maatwerk

De ondersteuning van schoolbesturen is maatwerk, benadrukt Vos. Je hebt te maken met lokale en regionale verschillen. Schoolbesturen hebben een eigen visie op de onderwijsbedrijfsvoering, die moet de basis zijn voor het mandaat om Inclusief Werkgeverschap en uitvoering van de banenafspraak vorm te geven. Het vraagt daarnaast flexibiliteit van gemeenten wanneer een schoolbestuur creatieve plannen heeft. Door te luisteren naar de wensen en te kijken wat er achter de wens zit, kunnen eventuele knelpunten samen worden opgelost. Resultaat is zichtbaar op verschillende plekken waar onderwijswerkgevers en arbeidsmarktregio’s elkaar weten te vinden!

Arrangement gericht op verbinding

De sector onderwijs heeft volgens Michiel Huisman, adviseur bij het Schakelpunt Landelijke Werkgevers, veel mogelijkheden om in het kader van de banenafspraak mensen aan het werk te helpen. Voor alle arbeidsmarktregio’s die het onderwijs willen ondersteunen bij realisatie van de doelstelling banenafspraak, heeft Huisman in samenspraak met Baanbrekers een arrangement ontwikkeld dat de partijen in de regio moet helpen de verbinding met elkaar te vinden.

Het arrangement legt vast dat er per arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is waar een schoolbestuur met al haar vragen terecht kan. Indien diegene de vraag niet zelf kan beantwoorden wordt gezorgd dat de juiste persoon van het WSP contact opneemt met het schoolbestuur. Huisman: “In sommige arbeidsmarktregio’s zijn er meerdere locaties waar men met vragen terecht kan. Het is alleen niet altijd duidelijk wie waar over gaat. Het scheelt schoolbesturen veel tijd door te werken met één contactpersoon die zorgt dat de schoolbesturen met de juiste persoon in gesprek komen.”

Naast één regionaal aanspreekpunt voor schoolbesturen wordt in het arrangement praktische voorstellen gedaan voor lokale of regionale afspraken. Lokaal kan zelf worden gekeken waar de behoefte en mogelijkheden zitten en waar de potentie om zo goed mogelijk samen te werken. Die samenwerking moet leiden tot of uitmonden in structurele beschikbare plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Invloed Corona

Door de coronapandemie komen er meer reguliere werklozen. Hierdoor is de kans groter dat schoolbesturen kiezen voor die kandidaten in plaats van de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens Vos kan het onderwijs juist nu het goede voorbeeld geven door toch aan die groep werk te bieden.