01 april 2020

Op deze pagina houden we voor scholen de ontwikkelingen bij rondom toetsen en (school)examens nu de scholen gesloten zijn. Ook wordt een overzicht geboden van beschikbare ondersteuning voor scholen rond schoolexaminering.

 

Actuele informatie rondom het eindexamenjaar

Centrale examens geschrapt

Op 24 maart is bekendgemaakt dat de centrale examens dit schooljaar komen te vervallen. De maatregel geldt voor alle centrale examens, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Scholen die al gestart waren met het cpe (de beeldende vakken vwo en de beeldende vakken gl/tl) kunnen hun vragen hierover stellen aan het Examenloket.

Ook voor deelnemers aan de Staatsexamens (zoals een deel van de vso-leerlingen) vervallen de centrale examens. De college-examens, die half juni starten, gaan voor hen door. Deze kandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

De VO-raad heeft – gezien de uitzonderlijke situatie en onzekerheid waarin we ons bevinden – aangedrongen op het laten vervallen van de centrale examens en het is goed dat er nu duidelijkheid is voor schoolleiders, leraren, examenkandidaten en ouders.

Schoolexamens gaan door

Leerlingen kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen de ruimte om tot 4 juni dit schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Het advies is om de schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand te organiseren. Is het toch nodig een schoolexamen voor eindexamenkandidaten in de school af te nemen, dan is het advies om dit in goed overleg met ouders en docenten te doen en met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.

Zo nodig kan het pta worden aangepast voor de toetsen die gepland stonden in de periode van de schoolsluiting en daarna, en voor zover de eindtermen gedekt zijn die in de examenprogramma’s zijn toegewezen aan het schoolexamen. Voor aanpassingen van het pta is instemming van de mr nodig, en dit moet ook worden gemeld bij de inspectie. 


Zie daarnaast ook:


Onderwijs voor examenkandidaten

Het onderwijs voor de examenkandidaten op de scholen wordt niet hervat. De scholen blijven in elk geval tot 28 april a.s. gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen (onder strikte voorwaarden van het RIVM).
 
Nu de scholen voor een langere periode dichtblijven, is het extra belangrijk om in te zetten op goed digitaal afstandsonderwijs, om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens. Zie voor meer informatie de pagina 'Afstandsonderwijs organiseren'

Actuele informatie rondom de voorexamenjaren 

Op veel scholen staan ook voor leerlingen in de voorexamenjaren gedurende de sluitingsperiode schoolexamentoetsen gepland. De afname van schoolexamentoetsen heeft in deze periode een ander karakter dan in voorgaande jaren. Immers, de scholen zijn voorlopig gesloten voor alle leerlingen buiten de eindexamenklassen om. Dat betekent dat scholen genoodzaakt zijn om kritisch naar de vastgestelde PTA’s van de voorexamenjaren te kijken. Zo nodig moeten schoolexamentoetsen worden verplaatst, geschrapt of aangepast worden op vorm en/of inhoud. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen. 


Ondersteuning scholen rond schoolexaminering

Naast de bovengenoemde bronnen kunnen scholen voor meer informatie en bij vragen over het organiseren van de schoolexamens terecht bij: 

 • Het Examenloket 
  Het Examenloket is ook nu bereikbaar voor alle vragen rondom examens. Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs via examenloket@duo.nl
   
 • Helpdesk VO-raad 
  Het besluit het centraal examen dit jaar te schrappen en het schoolexamen leidend te laten zijn voor het slagen van eindexamenleerlingen roept de nodige uitvoeringsvragen op. De helpdesk van de VO-raad is bereikbaar voor vragen van bestuurlijke en strategische aard. Mailen kan naar helpdesk@vo-raad.nl
   
 • Helpdesk Cito, Kennisnet en SLO
  Deze helpdesk is te bereiken voor docenten met vragen rondom afsluitende toetsing in dit schooljaar. Denk aan vragen over het (digitaal) afnemen van een schoolexamen, over de kwaliteit van (digitale) opdrachten of wanneer je twijfelt over de samenstelling van het (digitale) examen. Mail de online helpdesk via hulpbijexamens@cito.nl. Meer weten? Kijk dan op de website van Cito
   
 • PTA hulplijn SPV
  Stichting Platforms Vmbo (SPV) heeft een hulplijn opgezet voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de pta's. U kunt hier uw vragen stellen en een pta uploaden voor feedback. De hulplijn is bereikbaar via de website van SPV

 

VO-raad in de media over examens
Luister naar de reactie van VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het programma Spraakmakers op Radio 1 (fragment 10.00 - 11.00 uur, interview met Paul start na 54.24 min).

En bekijk het gesprek met Paul Rosenmöller in het tv-programma 'Tijd voor MAX' (fragment start na 3 min).