Veelgestelde vraag: moet het PTA volledig aan de MR ter instemming worden voorgelegd?

26 september 2018

Aan het begin van de zomervakantie heeft de VO-raad aan de scholen een 'zelfevaluatie-instrument kwaliteitsborging schoolexamens' toegezonden en twee daarbij horende checklists. In de checklist PTA staat dat dit PTA ter instemming wordt voorgelegd aan de MR. De VO-raad heeft van meerdere scholen de vraag ontvangen of het PTA dan in zijn volledigheid - met alle details m.b.t. de concrete schoolexamens - aan de MR ter instemming moet worden voorgelegd. In dit artikel licht de VO-raad zijn standpunt in deze toe.

Het PTA dient als document verschillende doelen. Het PTA is een concretisering van het toetsbeleid (schoolexamens in welke leerjaren, hoeveel toetsmomenten, herkansingsbeleid, maatwerkaanpak, e.d.) én een concretisering op vakniveau.

De VO-raad beveelt aan deze scheiding te maken:

  • het vaststellen van het beleid met betrekking tot de examenregeling en aanpassingen daarin worden ter instemming aan de MR voorgelegd;
  • de meer concrete vakinhoudelijke invulling (welke onderwerpen in welke toets) is een concrete uitwerking die behoort tot het domein van de professional.


Aangezien in het document ‘PTA’ zowel beleid en structuur van de schoolexaminering als de concrete inhoudelijke invulling zijn opgenomen, is het aan het bestuur om de beleidsthema’s met betrekking tot de examenregeling daaruit te identificeren en deze aan de MR ter instemming voor te leggen.

Voor nadere vragen hierover kunt u als lid van de VO-raad terecht bij de Helpdesk VO