Stedelijk Zutphen: “Maatwerk kan niet zonder coaching”

23 mei 2018

Leerlingen van het Stedelijk in Zutphen bepalen zelf hoe hun maatwerktraject eruit ziet. De school doet mee aan de pilot ‘Recht op maatwerk’ van het ministerie van OCW en heeft gekozen voor het vraaggerichte scenario. Ina Frömmert, lerares Duits, is coördinator maatwerk op de mavo/havo/vwo-locatie. “Versnellen en vakken volgen op een hoger niveau zijn op deze afdelingen het meest populair.”

Gezien de onderwijskundige visie van het Stedelijk lag het voor de hand dat de school koos voor een vraaggerichte aanpak binnen de pilot, vertelt Frömmert. “We zijn een Daltonschool, dus leerlingen zijn gewend aan een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Maar ook zijn we een Begaafdheidsprofielschool en doen we mee met de pilot ‘Versneld en/of verrijkt vwo’. Alles past dus bij elkaar. De stap om vraaggericht maatwerk in te voeren was daardoor voor onze school misschien wat kleiner dan voor de gemiddelde school.”

Procedure

Er is een duidelijke maatwerkprocedure, iets dat volgens Frömmert heel belangrijk is: elke leerling die een maatwerktraject wil volgen, maakt daarvoor een plan van aanpak in overleg met de betreffende vakdocent(en), zijn coach en zijn ouders. Als die partijen het plan ondertekend hebben, wordt het ten slotte ter accordering voorgelegd aan de coördinator maatwerk van de betreffende locatie. “Om het verzoek van de leerling te beoordelen, raadpleeg ik zonodig nog anderen, bijvoorbeeld een vakdocent of decaan. Ik kijk of het plan doelgericht en haalbaar is, maar ik let er vooral op dat er voldoende evaluatiemomenten in de planning zijn opgenomen, zodat de coach het traject heel goed kan monitoren en zo nodig kan bijsturen.”

 

Elke leerling maakt zijn eigen plan van aanpak

Twee jaar geleden is de school gaan werken met coaches in plaats van mentoren. Iedere coach is geschoold en heeft maximaal 15 leerlingen onder zijn hoede. De coach heeft elke drie weken een één-op-één gesprek met zijn leerlingen en voert vier keer per jaar een gesprek met de leerling en zijn ouders. De individuele gesprekken vinden plaats op een vast uur – dinsdag het eerste uur – dat is geblokkeerd in het lesrooster. “Bij de maatwerkleerlingen komt in deze gesprekken natuurlijk ook het maatwerktraject aan de orde”, vertelt Frömmert. “De rol van de coach is heel belangrijk. Maatwerk kan niet zonder coaching.”

Eigenaarschap

Omdat maatwerk iets vraagt van de betrokken docenten is een breed draagvlak onontbeerlijk, stelt Frömmert. “Docenten moeten bereid zijn om mee te werken. Zo moeten ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat de doorlopende leerlijnen op orde zijn voor leerlingen die hun vak versneld willen doorlopen, en ze moeten contact onderhouden met collega’s als leerlingen een vak op een hoger niveau willen volgen.”

Het draagvlak is groot, onder meer doordat docenten samen in ontwikkelbijeenkomsten hebben vastgesteld dat ze willen inzetten op maatwerk en coaching en doordat ze veel invloed hebben gehad op de manier waarop de school dat doet, vertelt Frömmert. “Wat het draagvlak ook groter maakt, is dat de aansturing van maatwerk niet bij de schoolleiding, maar bij collega-docenten ligt. Docenten nemen nu eenmaal gemakkelijker iets aan van een collega. In feite gaan we op alle niveaus in de organisatie uit van dezelfde principes: maatwerk, initiatief en eigenaarschap zijn belangrijke uitgangspunten voor leerlingen, maar ook voor docenten. We zien dat die visie veel vruchten afwerpt. Het versterkt de motivatie en de betrokkenheid van leerlingen én docenten.”

Meer informatie
Bekijk ook de video over maatwerk op het Stedelijk:

Ina Frömmert (lyceum en mavo)
i.frommert@hetstedelijkzutphen.nl

Rianne Loskamp (vakcollege)
r.loskamp@hetstedelijkzutphen.nl