Q&A Aanpassingen Centraal Examen schooljaar 2020-2021

13 januari 2021

Woensdag 16 december nam het kabinet het besluit dat de centrale examens voor de algemeen vormende vakken dit schooljaar gespreid kunnen worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Dat staat in de brief die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. In deze Q&A geeft de VO-raad antwoord op een aantal veel voorkomende vragen, voortvloeiend uit dit kabinetsbesluit. Deze pagina wordt aangepast op basis van nieuwe kennis en inzichten.

N.b. De informatie op deze pagina kan wijzigen naar aanleiding van de actualiteit. We streven naar een snelle opname van eventueel aanvullende vragen in dit document en proberen zo snel mogelijk nieuwe, feitelijke informatie over het centraal examen dit schooljaar te delen op deze website. Concrete uitvoeringsvragen over het centraal examen kunnen zoals altijd ook gesteld worden aan het examenloket op examenloket.nl. Laatste update: 12 januari 2021.

Mag je als school een leerling verplichten deel te nemen aan het tweede tijdvak?
Nee, als de leerling alle vakken in het eerste tijdvak wil afleggen kan de school deelname in het tweede tijdvak niet verplichten. Let op: de leerling geeft de keuze door op uiterlijk 23 april 2021. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Komen er nadere criteria voor het toelaten van leerlingen in het tweede en derde tijdvak? Of mag je als school voorwaarden stellen voor deelname aan het tweede tijdvak?
Nee, de leerling bepaalt of en hoeveel examens hij aflegt in het tweede tijdvak en geeft de keuze uiterlijk op 23 april aan school door. De school mag hier dus geen voorwaarden aan stellen. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Wat is de uiterlijke aanleverdatum voor de SE-resultaten bij deelname aan het tweede tijdvak?
De aanleverdatum voor de SE-resultaten blijft gelijk: één dag voor de start van het eerste tijdvak voor de papieren examens. Alleen in uitzonderlijke gevallen (als een leerling door onvoorziene omstandigheden niet in staat is geweest het schoolexamen tijdig af te ronden), kan het zijn dat het schoolexamenresultaat voor een vak op een latere datum wordt aangeleverd – maar altijd voorafgaand aan de afname van het centraal examen in dat vak.

Welke onderwijsverplichting heeft de school m.b.t. leerlingen die deelname in het tweede tijdvak aanvragen?
Er is geen aanvullende onderwijsverplichting opgenomen in het bericht van de minister. Desalniettemin is het niet onredelijk (en juist wenselijk) dat als er sprake is van achterstanden de leerlingen ondersteund worden in de voorbereiding op hun CE. De wijze waarop dat gebeurt, wordt bepaald door de school.

Is er een handreiking aanpassing examenreglement en PTA 2021?
Ja, deze wordt spoedig gepubliceerd.

Ontvangt de school de centrale examens voor het eerste en tweede tijdvak voorafgaand aan het eerste tijdvak?
Nee, de examenopgaven voor het eerste tijdvak worden op 10, 11 of 12 mei geleverd (aanvang CE eerste tijdvak is op 17 mei). De examenopgaven voor het tweede tijdvak worden op 7, 8 of 9 juni geleverd (aanvang CE tweede tijdvak is op 14  juni). Zie ook de activiteitenplanning op examenblad.

Een leerling heeft voor 23 april aangegeven tijdens het eerste tijdvak centrale examens te willen maken. Echter, de leerling blijkt in mei ziek te zijn of in quarantaine te zitten. Hoe gaan we hier mee om?
In dat geval legt de leerling de examens af tijdens het tweede tijdvak. Herkansen kan dan in het derde tijdvak. Daarbij is het belangrijk dat volgens de gangbare procedure vastgesteld wordt dat de leerling tijdens de examens van het eerste tijdvak geoorloofd afwezig is geweest.

Welke ruimte is er voor de leerling om, na voltooiing van het eindexamen in het eerste tijdvak, zelf de periode te kiezen voor herkansingen (tweede of derde tijdvak)?
Het uitgangspunt is dat leerlingen die het volledig centraal examen afleggen in het eerste tijdvak, eventueel herkansen in het tweede tijdvak. Wanneer een leerling ervoor kiest om in het derde tijdvak te herkansen (wat strikt genomen mag), neemt deze leerling een risico (i.v.m. mogelijke ziekte of quarantaine in het derde tijdvak).

Kan een leerling ervoor kiezen de herkansingen te spreiden over het tweede en derde tijdvak?
Dat is een mogelijkheid, maar de herkansing is voor het centraal examen van twee verschillende vakken. Twee keer hetzelfde vak herkansen (één keer in het tweede tijdvak en één keer in het derde) kan niet.

Wordt de N-term voor het tweede tijdvak opnieuw vastgesteld of is deze gelijk aan het eerste tijdvak?
De N-term wordt opnieuw vastgesteld, zie ook onderstaande tabel:

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1: eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni
Tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen 14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3: herkansingen 6 t/m 9 juli 15 juli


Er zijn twee herkansingen, mag je nu ook een vak twee keer herkansen?
Nee, de herkansing is voor het centraal examen van twee verschillende vakken. Twee keer hetzelfde vak herkansen (één keer in het tweede tijdvak en één keer in het derde) kan niet.

Mag een leerling pas herkansen in het tweede tijdvak wanneer het volledig eindexamen is afgerond in het eerste tijdvak, of mag een leerling in het tweede tijdvak tegelijkertijd examens maken en herkansen?
Voor het afnemen van een herkansing is het niet noodzakelijk dat eerst voor alle vakken voor een eerste keer het examen is afgelegd. Zodra een leerling besluit om de examens te spreiden over het eerste en tweede tijdvak is het mogelijk om voor een vak waarin in het eerste tijdvak examen is afgelegd, een herkansing te doen in het tweede tijdvak. De leerling kent dan nog niet de volledige uitgangspositie, wat betekent dat het risico bestaat op – achteraf gezien – verkeerde keuzes. Voor alle duidelijkheid: een leerling kan een vak niet tweemaal herkansen.

Mag een leerling de extra herkansing ook gebruiken voor het verbeteren van het cijfer?
Ja, de leerling mag de herkansingen ook inzetten voor het verbeteren van het cijfer.

Wat voor implicaties hebben de maatregelen rondom de centraal examens van 16 december voor de digitale examens?
De in december aangekondigde maatregelen hebben daar geen implicaties voor. De afnametermijn voor de digitale flexibele centrale examens in het vmbo-bb en – kb was al verlengd tot en met 23 juli 2021. Zie de aankondiging in het servicedocument van 31 augustus.

Zijn er voor het vmbo-b en vmbo-k bij de avo-vakken ook twee herkansingen?
Ja.

Bij vmbo- b/-k worden de examens digitaal afgenomen, dus deze kunnen op verschillende momenten afgenomen worden. Wat wordt de inleverdatum van de SE-resultaten?
Dit schooljaar is de inleverdatum van de SE-resultaten in het geval van digitaal flexibele examens één dag voor afname van het centraal examen van het betreffende vak.

Is er meer bekend over de toepassing van de 5,5 regel voor leerlingen in vmbo-bb, -kb  en -gl, nu het CSPE vervalt?
Over de toepassing van de 5,5 regel voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en –gl (in verband met het afsluiten van het beroepsgerichte profielvak met een schoolexamen) volgt nog in januari meer informatie op deze website.