Uw visie op onderwijs en de identiteit van de school reflecteert ook op het opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. Verandert uw visie en beleid op de professionalisering van uw leraren mee met het veranderende onderwijs? En welke plek heeft de begeleiding van startende leraren hierin? Op 23 september gaat een leernetwerk van start, dat is ontwikkeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. Er wordt gewerkt aan de vertaling van (onderwijs)visie naar beleid. Daarnaast krijgen deelnemers handvatten om het beleid te operationaliseren naar een eigen inductieprogramma.

Aanleiding voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren is de afspraak uit het inmiddels afgeronde Sectorakkoord vo dat schoolbesturen zorgen dat startende leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van hun strategisch personeelsbeleid. Het opleiden en begeleiden van nieuwe mensen is immers een belangrijke, maatschappelijke opdracht voor schoolbesturen en scholen. 88 miljoen euro blijft jaarlijks beschikbaar voor schoolbesturen om in te zetten voor het verder verbeteren van o.a. de begeleiding van startende leraren. Met dit leernetwerk ondersteunt de VO-raad scholen bij het realiseren van deze afspraak.

Voor wie?

Het leernetwerk is geschikt voor zowel scholen waar een visie en beleid op begeleiding van startende leraren nog ontbreken, als voor scholen die hun visie en beleid willen herzien of (door)ontwikkelen. In het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fase van ontwikkeling van de individuele school. Elke school werkt aan de eigen visie op en beleid voor de begeleiding van startende leraren. Het leren van en met elkaar binnen dit leernetwerk is daarin een belangrijk middel. 

Wat levert deelname op?

Aan het einde van het leernetwerk heeft u een geactualiseerde visie en beleid op de begeleiding van startende leraren en heeft u het begeleidingsplan ontworpen of herzien. U heeft handvatten om het inductiebeleid stevig te positioneren in de schoolorganisatie.

Over het leernetwerk

Het leernetwerk wordt begeleid door Gerald Steverink, trainer en lerarenopleider aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Gerald was nauw betrokken bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren. De laatste paar jaar was hij projectleider van regio Nijmegen. Gerald houdt zich als trainer en procesbegeleider bezig met de professionalisering van onder andere docententeams, schoolopleiders en coaches. In deze hoedanigheid begeleidde hij eerder scholen bij visie- en beleidsvorming op de begeleiding van startende leraren.

Er sluiten regelmatig experts aan bij dit leernetwerk. Dit zijn experts op het gebied van de begeleiding van startende leraren, leidinggeven aan leren, samen opleiden en professionaliseren, en strategisch personeelsbeleid. Het leernetwerk beslaat een schooljaar. Elke zes à acht weken ontmoeten de deelnemers elkaar voor kennisdeling. Tussendoor werken de deelnemende scholen aan een eigen opdracht.

Praktische informatie

Doelgroep

Vaste deelnemer aan het leernetwerk is de persoon binnen de schoolorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van BSL (een coördinerend schoolopleider, een projectleider). Per bijeenkomst vragen we andere betrokkenen uit de school - zoals een HR-adviseur, een schoolleider of een docentencoach - om aan te sluiten.

Data

De data van de eerste drie bijeenkomsten kunt u alvast in uw agenda noteren:

  • donderdag 23 september, van 14:00 tot 17:00
  • donderdag 4 november, van 14:00 tot 17:00
  • donderdag 10 december, van 14:00 tot 17:00
     

Locatie

We hopen dat alle bijeenkomsten fysiek georganiseerd kunnen worden, maar houden er rekening mee dat de eerste twee bijeenkomsten online plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt.

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier. In een kennismakingsgesprek wordt verkend in welke ontwikkelfase uw school zit en wat uw leervraag is. In het leernetwerk kunnen we gedifferentieerd te werk gaan – het programma wordt zoveel mogelijk toegespitst op de verschillende fasen van ontwikkeling van de deelnemende scholen. 

Meer informatie

Voor vragen over het leernetwerk kunt u contact opnemen met Eva Konijn, coördinator van het leernetwerk, via evakonijn@vo-raad.nl of op 06-83581635.