Aanpassingen Eindexamenbesluit VO gepubliceerd

21 april 2021

Op 22 april heeft minister Slob de aangekondigde aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen zijn per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018. 

De aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO betreffen de verplichte instelling van een examencommissie (artikel 35d. en 35e.), een explicitering van de rol van de examensecretaris (artikel 3a.), bepalingen over de inhoud, totstandkoming en eventuele wijziging van het PTA (artikel 31a., 31b. en 31c.) en het examenreglement (artikel 31), en bepalingen rondom het formeel afsluiten van het schoolexamen (artikel 33).

Kort overzicht aanpassingen Eindexamenbesluit VO per 1 augustus 2021

Examencommissie  

Een examencommissie is verplicht. De examencommissie:  

 • borgt de kwaliteit van schoolexaminering en het afsluitend karakter van het schoolexamen;  
 • is het orgaan dat een voorstel van PTA en examenreglement voorlegt aan het bevoegd gezag;  (PTA en examenreglement dienen, zoals altijd, vastgesteld te worden door het bestuur met instemming van de medezeggenschapraad).  
 • evalueert jaarlijks de kwaliteit van schoolexaminering en adviseert bevoegd gezag en directeur over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen;  
 • heeft een oneven aantal leden, ten minste drie;  
 • bevoegd gezag, de directeur, leden medezeggenschapsraad, leerlingen, ouders kunnen geen zitting nemen in de examencommissie.  
   

De examensecretaris:

 • ondersteunt de directeur bij het organiseren en afnemen van het eindexamen, de uitvoering van het examenreglement en het PTA, het verstrekken van overzichten over de schoolexamenresultaten;  
 • tekent (naast de diploma’s en cijferlijsten) overzichten en eindbeoordeling schoolexamen.  
 • De directeur stelt een duidelijke taakomschrijving voor de examensecretaris vast.  
   

Het PTA:  

Vermeldt duidelijk en herleidbaar welke toetsen zorgen voor de afsluiting van welke onderdelen van de examenstof, waarbij onderscheiden wordt welke toetsen bijdragen aan de afsluiting van de verplichte se-examenstof, de ce-examenstof die naar keuze van de school ook in het schoolexamen wordt getoetst, en eventueel de afsluiting van schooleigen examenstof.  
 

Afronding schoolexamen

Voorafgaand aan de start van het eerste tijdvak centraal examen ontvangt de kandidaat een overzicht van behaalde resultaten en beoordelingen van alle onderdelen van het examendossier, de eindcijfers van het schoolexamen, getekend door de directeur en de examensecretaris.  

Inhalen en herkansen

De school wordt verplicht de kandidaat een inhaalmogelijkheid te bieden voor de gevallen waarin deze door ziekte of een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid een toets heeft gemist.     

Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept dat in een internetconsultatie werd voorgelegd, is een reeks - naar het beeld van de VO-raad te vergaand gedetailleerde en lastig uitvoerbare - regelingen geschrapt.  Zo is er iets meer ruimte om in omstandigheden het PTA te wijzigen, hoeven in het PTA niet bij elke toets de titels van de betrokken exameneenheden te worden genoemd en hoeven bij de formele afsluiting van het schoolexamen niet alle data waarop toetsen zijn afgelegd, in een overzicht aan de leerlingen te worden overhandigd. Ook is de verplichting voor de bestuurder om de deskundigheid van leden van de examencommissie vooraf te toetsen, geschrapt. De VO-raad is daarmee blij met het nieuwe Eindexamenbesluit, zoals dit er nu ligt. De aanpassingen sluiten goed aan bij de negen actielijnen van de VO-raad die binnen de sector zijn afgesproken en vormen het wettelijke sluitstuk hiervan.  


Aanscherpingen

Uit een monitor blijkt dat een zeer groot deel van de scholen de genoemde actielijnen van de VO-raad al geheel of gedeeltelijk heeft omgezet in schoolbeleid. Afhankelijk van eerdere acties kunnen de wijzigingen in het Eindexamenbesluit voor scholen nog een verdere aanscherping inhouden van de eigen aanpak.  

De VO-raad realiseert zich dat de ontwikkeling naar een soepel functionerende examencommissie op basis van deze regelgeving op sommige scholen enige tijd kan beslaan. Als er nog geen taakomschrijving bestaat voor de examensecretaris, moet deze worden opgesteld. Als inspiratiebron kan de school gebruik maken van de handreiking 'Positie examensecretaris' die de VO-raad heeft geactualiseerd. De formele afronding van het schoolexamen kan, als de school daarin nog niet voorziet, worden voorbereid in de loop van het schooljaar. 

Ondersteuning

De VO-raad heeft aanbod ontwikkeld rond het versterken van de kwaliteit van schoolexaminering, dat bestaat uit checklists, handreikingen, praktijkvoorbeelden en inspiratiebijeenkomsten. Daarnaast start de VO-raad twee leernetwerken op rondom het thema van de positionering en rolinvulling van de examencommissie.
 

Kamerbrief 'Stand van zaken versterking toetsing en examinering vo'
Minister Slob verstuurde op 20 april daarnaast een brief aan de Tweede Kamer waarin hij drie speerpunten benoemt om verder te werken aan een toekomstbestendig examenstelsel en de Kamer informeert over de voortgang en verdere acties op deze punten. Om verder te werken aan het herstellen van de balans tussen het school- en centraal examen spreekt de minister met de Onderwijsinspectie over het doel om SE en CE een gelijkwaardige en elkaar aanvullende plek te geven in het toezicht. Om maatwerk in de vorm van vakken op een hoger niveau een meer doordachte plek te geven, start de minister gesprekken met de VO-raad, Laks en het vervolgonderwijs. Ten slotte zal Slob in het najaar de ervaringen met de tweede correctie digitale flexibele examens evalueren om te komen tot een implementatieplan voor het regulier maken van deze examens.