Scholen zetten de verbetering van de kwaliteitsborging schoolexaminering voort

21 januari 2021

Scholen zetten, ondanks en dankzij de coronacrisis, wederom stappen in de verdere versteking van de kwaliteit van de schoolexaminering. Dat komt naar voren uit de tweede enquête die de VO-raad in november 2020 heeft gehouden onder de eindverantwoordelijke schoolleiders.

Beide enquêtes geven een beeld van hoe de invoering van de negen actielijnen schoolexaminering verloopt op scholen. De tweede enquête werd door 262 eindverantwoordelijke schoolleiders ingevuld. Het geheel van de uitkomsten geeft de indruk dat op scholen de verbetering van de kwaliteitsborging schoolexaminering wordt voortgezet.

  • net als bij de enquête van 2019, geven nagenoeg alle respondenten (92%) aan dat de school aan het werk is met het ontwikkelen van een visie op toetsing en examinering. 35% van alle respondenten heeft de visie al vastgesteld. Dat is een toename van 10 procentpunten ten opzichte van de eerste enquête.
  • 93% geeft aan dat de school aan het werk is gegaan om het schoolexamen (weer) een afsluitend karakter geven of heeft dat proces afgerond. In de enquête van 2019 was dit 87%.
  • Ook op de actielijn rondom het instellen van een examencommissie is een duidelijke vooruitgang waar te nemen: 87% van de respondenten geeft aan dat de school een examencommissie heeft die grotendeels of geheel voldoet aan de definitie. De overige scholen hebben geen examencommissie (3%) of een examencommissie die een beperktere opdracht heeft (10%). In de eerste enquête waren de percentages respectievelijk 76%, 7% en 17%.
     

In deze tweede monitor is op vier onderwerpen gevraagd welk effect de maatregelen aangaande de bestrijding van covid-19 op de voortgang hebben gehad. Gemiddeld, over de vier onderwerpen, geeft tweederde van de invullers aan dat er een versnellend of geen vertragend effect is opgetreden. Een kwart zegt dat er sprake was van vertraging. 10% geeft aan dat covid-19 tot een versnelling heeft geleid. Maar weinigen melden vertraging of versnelling op alle terreinen; de impact van de coronacrisis op de voortgang is daarmee duidelijk gedifferentieerd.

Ondersteuning

Voorzien is om de enquête nog eenmaal uit te zetten, rond de zomer van 2021. De VO-raad blijft scholen ondersteunen bij het uitvoeren van de negen actielijnen. Voor het complete ondersteuningsaanbod kunt u terecht op de themapagina ‘Organisatie schoolexamen en centraal examen’.