Aanvullende bekostiging eindexamenmaatregelen 2021

24 maart 2021

Als tegemoetkoming van de extra werklast die volgt uit het verlengen van het tweede tijdvak en het derde tijdvak voor het doen van examens, stelt het kabinet geld beschikbaar. Het kabinet publiceert de regeling hiervoor rond de zomer, maar het ministerie van OCW wil scholen alvast op de hoogte brengen wat zij kunnen verwachten zodat scholen kunnen starten met de voorbereidingen.


De regeling bevat twee onderdelen:

  • Voor scholen in regio Noord is er een tegemoetkoming van 157 euro per eindexamenkandidaat. Deze middelen worden gebruikt om docenten (en andere medewerkers) te kunnen compenseren voor het beschikbaar zijn en verrichten van werkzaamheden in de eerste vakantieweek.
  • Reguliere vo-scholen en vavo-instellingen in heel Nederland ontvangen een vast bedrag van 74 euro per eindexamenkanidaat en daarnaast een bedrag van 223 euro per daadwerkelijk afgelegde tweede herexamen. Voor vso-scholen bestaat de tegemoetkoming enkel uit een vast bedrag per eindexamenleerling van 389 euro.
     

Deze regeling is bedoeld voor het extra werk dat nodig is op scholen voor de afname van de twee herkansingen, de correctie van de (herexamens) en het organiseren van een extra tijdvak op de school. Zo kan met dit bedrag de extra correctielast van de examens dit jaar beter worden opgevangen binnen de school.

De compensatiemiddelen worden via de aanvullende bekostiging aan scholen toegekend. Scholen hoeven deze bekostiging niet aan te vragen. Wel is het van belang dat scholen alle afgelegde herkansingen registreren, ook als deze niet tot een cijferverbetering hebben geleid. Op basis daarvan wordt het variabele deel van de bekostiging bepaald.

Totdat de regeling gepubliceerd is zijn bovengenoemde bedragen onder voorbehoud. OCW streeft er naar de tegemoetkoming aan scholen in de regio Noord voor de zomer uit te keren. De tegemoetkoming voor scholen in heel Nederland wordt naar verwachting in het najaar uitbetaald.

Afspraken compensatieregeling docenten

Met de onderwijsbonden heeft de VO-raad afspraken gemaakt over de verdeling van het extra geld over de docenten en andere medewerkers die de werklast op hun schouders nemen. Het betreft twee afspraken: één specifiek voor de docenten in de regio Noord en één voor alle scholen in Nederland inclusief Noord.

Docenten in Noord die tijdens de eerste vakantieweek beschikbaar zijn en mogelijk werkzaamheden verrichten die voortvloeien uit het derde examentijdvak, ontvangen een vergoeding van 1.300 euro bruto. Ook is het mogelijk de compensatie in tijd te ontvangen. Of je als medewerker beschikbaar bent voor deze extra taken is op vrijwillige basis.

Het geld dat naar alle scholen gaat voor compensatie wordt toegekend aan de docenten met extra werklast uit het verlengde tweede tijdvak en het derde tijdvak. Daarnaast kan de school een klein deel gebruiken voor een compensatie voor andere hierbij betrokken medewerkers.