Meer aanpassingen in het centraal examen 2021

11 februari 2021

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige eindexamen het eindresultaat van één niet-kernvak weg te strepen. Tevens stelt de minister 37 miljoen euro beschikbaar voor extra ondersteuning aan examenkandidaten. Dat staat in de brief die minister Slob op 12 februari 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.


De minister geeft in de Kamerbrief aan dat het besluit van 16 december verder wordt aangevuld. Aanleiding hiervoor zijn de veranderde omstandigheden, met name de herinvoering van de anderhalve meterregel.

Door de gevolgen van de coronapandemie op het onderwijs dreigt een grotere groep dan normaal te zakken voor het eindexamen. Leerlingen die na het volledige eindexamen nét niet slagen, kunnen het resultaat van één niet-kernvak wegstrepen als ze daarmee wel slagen. Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5-regel, of het aantal toegestane onvoldoendes. De resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling inzichtelijk blijven.

Aanvullende middelen en maatregelen

De minister stelt een bedrag van 37 miljoen euro beschikbaar voor bijspijkercursussen van examenkandidaten en zet in op een warme overdracht naar het vervolgonderwijs, onder andere door inzet van de activiteiten in het 'nationaal programma onderwijs na corona'. Aanvullend wordt er een nieuw online platform gepubliceerd, waar met ingang van maart filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof gratis beschikbaar is voor alle leerlingen. De minister geeft aan met deze maatregelen een juiste balans te hebben gevonden tussen enerzijds een volwaardig diploma en anderzijds tegemoet te komen aan de behoefte aan ruimte en extra ondersteuning.

Gevolgen voor staatsexamens

In het besluit van december kondigde de minister al aan dat kandidaten die dit jaar opgaan voor hun diploma via het staatsexamen, zowel het centraal als het college-examen van twee vakken kunnen herkansen en de afnames van de centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Daarnaast kregen zij de mogelijkheid de eigen docent of een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de afname van het mondeling college-examen. Met het huidige besluit krijgen deze leerlingen ook, net als leerlingen in het regulier onderwijs, de mogelijkheid om het resultaat van één vak weg te strepen als zij hierdoor alsnog kunnen slagen.

VO-raad blij met duidelijkheid en extra geld

De VO-raad vindt het belangrijk en goed dat er nu duidelijkheid is voor de leerlingen en scholen over hoe het centraal examen dit jaar afgenomen wordt. Het is positief dat de minister extra geld ter beschikking stelt voor alle scholen om examenleerlingen die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid te geven zich beter voor te bereiden op het examen. Vanuit het principe van gelijke kansen voor iedere leerlingen hebben wij hier ook voor gepleit.
In dit ongewone schooljaar kan het centraal examen niet op een normale manier afgenomen worden. Uit de vele besprekingen tussen en in scholen hierover is duidelijk geworden dat er verschillende opvattingen over dit onderwerp bestaan.  Nu er duidelijkheid is kunnen de scholen zich gaan richten op de uitvoering van het besluit. Zij zullen er alles aan doen om de leerlingen die vanwege de coronamaatregelen minder goed voorbereid zijn dan in een normaal schooljaar, toch met goed gevolg het examen te laten afleggen, zodat zij op verantwoorde wijze aan een vervolgopleiding kunnen beginnen.