Angst dat vereenvoudiging bekostiging kansengelijkheid aantast is ongegrond

06 februari 2020

VOS/ABB, Verus, VGS zijn bang dat de vereenvoudiging van de bekostiging leidt tot meer segregatie en kansenongelijkheid, omdat brede scholengemeenschappen hun huidige bekostigingsvoordeel inleveren. Zoals bekend is kansengelijkheid voor de VO-raad een speerpunt en onderschrijven wij het belang van brede scholengemeenschappen. De bekostigingssystematiek bevordert de kansengelijkheid op dit moment echter niet of nauwelijks. De VO-raad pleit ervoor buiten de lumpsum om gerichte maatregelen te nemen om dit te bevorderen.

Brede scholengemeenschappen kunnen bijdragen aan het tegengaan van segregatie en kansenongelijkheid; kinderen die naar verschillende niveaus gaan, komen elkaar op school tegen, en de mogelijkheden tot uitstel van definitieve selectie in de onderbouw zijn ook meer voorhanden op brede scholengemeenschappen. Momenteel hebben echter slechts 40 van de 250 brede scholengemeenschappen daadwerkelijk een zogenaamde unilocatie, waar alle niveaus in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn en leerlingen elkaar daadwerkelijk tegenkomen. Het bekostigingsvoordeel van brede scholengemeenschappen in de huidige bekostigingssystematiek gaat segregatie en kansenongelijkheid op dit moment dus niet of nauwelijks tegen.

Maatregelen nodig buiten lumpsum om

Een element binnen de lumpsum om kansengelijkheid op deze manier te bevorderen is dus te grof en te generiek en daardoor niet effectief. Bovendien zijn uitgangspunten van de nieuwe bekostiging dat deze geen sturende werking heeft, en dat die minder complex en rechtvaardiger wordt. De VO-raad heeft er daarom altijd voor gepleit dat er buiten de lumpsum om gerichte (financiële) maatregelen genomen worden om kansengelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld door stimulering van brede scholengemeenschappen waar leerlingen elkaar op school tegenkomen. Anders dan de berichtgeving vanuit VOS/ABB doet vermoeden, is er onder de leden van de VO-raad, met inachtneming van bovenstaande maatregelen buiten het bekostigingsmodel om, brede steun voor het model dat er nu ligt. In de voorstellen is in voldoende mate tegemoet gekomen aan de kritiekpunten vanuit de sector op eerdere uitwerkingsvoorstellen.

Net als de andere organisaties vindt de VO-raad het onwenselijk dat dekking van de krimpregeling, voor scholen in geïsoleerde gebieden, gezocht wordt binnen de lumpsum.