Begroting 2019: extra bezuiniging ondanks nadruk op belang goed onderwijs

17 september 2018

Ondanks de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, is er sprake van een extra bezuiniging van 114 miljoen euro in 2020 voor het onderwijs. De extra bezuiniging loopt op van 114 miljoen in 2020 naar 156 miljoen in 2022. Dit hangt samen met de verwachting van het kabinet dat de leerlingen- en studentenaantallen hoger zullen zijn dan eerder werd gedacht. Onduidelijk is of deze bezuiniging voor alle sectoren geldt.

Naar verwachting wordt dit duidelijk in de voorjaarsnota 2019. Als deze taakstelling ook voor het voortgezet onderwijs geldt, zou dat naar rato voor het vo een bezuiniging zijn oplopend tot 40 miljoen in 2022. Dit zou dan bovenop de al eerder aangekondigde doelmatigheidskorting komen, voor het vo oplopend tot 47 miljoen in 2021. 

Lerarentekort

In de begroting wordt wat betreft beleidsmaatregelen vooral voortgeborduurd op het regeerakkoord. Veel aandacht is er nu wel voor het lerarentekort, dat het kabinet ziet als een grote uitdaging. Eerder stuurde minister Slob hier al een brief over naar de Kamer.

Passend onderwijs

Uit de begroting komt naar voren dat in het nog naar de Tweede Kamer te sturen wetsvoorstel inzake instemming van de medezeggenschapsraad op hoofdlijnen van de begroting, ook inspraak op groepsgrootte wordt meegenomen. Ook is het kabinet van plan om de Inspectie discretionaire bevoegdheid te geven om rekening te houden met een hoog aantal zorgleerlingen.

Groen onderwijs op OCW-begroting

Leerlingen van het groen onderwijs staan dit jaar voor het eerst op de OCW begroting. Ten opzichte van vorige jaren is het aantal leerlingen daardoor gestegen. Naar verwachting zijn er in 2023 ca. 4% minder leerlingen dan in 2018. Deze verwachting is in lijn met eerdere prognoses.

tabel leerlingen vo