Begroting 2022 biedt niets nieuws

21 september 2021

De onderwijsbegroting voor 2022, die vandaag aan de Staten-Generaal is aangeboden, staat in het teken van lopend beleid en biedt voor het onderwijs niets nieuws. Wel is het Nationaal Programma Onderwijs voor het eerst onderdeel van de Rijksbegroting. Ook werd in de troonrede het NPO en de noodzaak om onderwijsachterstanden in te lopen, benoemd. Daarbij werd benadrukt dat de achterstandsmiddelen uit het NPO niet alleen voor leerachterstanden zijn bedoeld, maar ook voor de sociale en emotionele gevolgen van de coronacrisis op leerlingen.

Leerlingaantallen

Opvallend is dat in het voortgezet onderwijs de leerlingaantallen lager zijn dat verwacht, vooral door de hogere aantallen geslaagden in 2020. De begroting vo daalt dit jaar daardoor met meer dan 60 miljoen.

Leraren en schoolleiders

Het kabinet vraagt aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het niveau van het onderwijs in Nederland is hoog, maar staat wel onder druk. Zo is het zorgelijk dat de prestaties van leerlingen op de basisvaardigheden dalen. Omdat de kwaliteit van onderwijs staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en goed toegeruste leraren en schoolleiders, vormt dat de hoogste prioriteit in het onderwijsbeleid, aldus het kabinet. Bij de aanpak van het lerarentekort krijgen dan ook lopende ontwikkelingen rondom begeleiding van startende leraren, het stimuleren van zij-instroom, flexibilisering van lerarenopleidingen en het behoud van leraren door professionalisering veel aandacht. Deze punten sluiten aan bij het Actieplan 'Duurzaam werken in het onderwijs'.

Eerder werd al duidelijk dat er extra bekostiging van achterstandsscholen voor arbeidsmarkttoelagen zou komen. Ook was al bekend dat de Lerarenbeurs kan rekenen op extra geld.

VO-raad: snel nieuw kabinet nodig dat structureel in onderwijs investeert 

De VO-raad heeft eerder belangrijke punten voor de komende periode onder de aandacht gebracht van de informateur. Van belang is dat er op korte termijn een nieuw kabinet komt, zodat er met een meerjarige aanpak en de door de sector gewenste structurele investeringen gewerkt kan worden aan belangrijke zaken zoals onderwijskwaliteit.