Uitwerking arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen bekend

23 augustus 2021

Op 24 augustus 2021 hebben schoolorganisaties met vestigingen met veel achterstandsproblematiek een brief ontvangen van het ministerie van OCW over extra bekostiging voor de arbeidsmarkttoelagen voor onderwijspersoneel. De brief van minister Slob bevat ook de verwijzing naar de website waarop de in aanmerking komende vestigingen staan, inclusief een informatietool waaruit blijkt om welk bedrag aan bekostiging het gaat.

De brief volgt op het voor de zomer genomen besluit om voor de komende twee schooljaren in totaal 375 miljoen euro beschikbaar te stellen voor specifieke arbeidsmarkttoelagen in het primair en voortgezet onderwijs. Het kabinet beoogt hiermee om, zoals de minister dat noemt, ‘scholen met een uitdagende leerlingpopulatie’ beter in staat te stellen goede medewerkers te behouden en aan te trekken. Volgens de berekeningen van OCW is het mogelijk om gemiddeld een arbeidsmarkttoelage van 8% toe te kennen met een minimum van 5%.

Update 25 oktober 2021: inmiddels is de regeling arbeidsmarkttoelage gepubliceerd in de Staatscourant. 

 

Bezwaren

Het kabinetsbesluit betreft een eenmalige investering voor de duur van twee jaar voor een beperkt aantal scholen (ongeveer 15%). Eerder hebben VO-raad, PO-Raad en vakbonden hier bezwaren tegen gemaakt. Naar het oordeel van de VO-raad zijn andere en betere oplossingen voorhanden om de geschetste problematiek op achterstandsscholen aan te pakken. Daar komt nog bij dat het hier gaat om incidenteel geld en de geschetste (arbeidsmarkt)problematiek structureel van aard is en zich uitstrekt over de gehele sector. Daarom is een structurele en generieke aanpak nodig.

Richtlijn en informatietool

Voor het toekennen van arbeidsmarktoelagen zijn afspraken nodig met de PMR. Toen OCW aangaf dat zij ondanks onze bezwaren, zouden doorgaan met deze regeling, hebben PO-Raad en VO-raad hiervoor een richtlijn opgesteld. De richtlijn is vooral bedoeld als praktisch hulpmiddel om deze afspraken op het niveau van school of schoolbestuur met de medezeggenschapsorganen te maken.