Begroting 2023 in teken van uitwerking coalitieakkoord

20 september 2022

De begroting 2023 is de eerste begroting van het kabinet Rutte IV. In deze begroting worden de investeringen in kansengelijkheid en de rijke schooldag uit het regeerakkoord verder uitgewerkt. Ook andere ambities, bijvoorbeeld rondom leraren en lerarenopleidingen, waren al bekend.

Rijke schooldag / programma School en Omgeving

In de Troonrede sprak de koning de noodzaak voor een rijke schooldag uit. Eerder stelde OCW een subsidie beschikbaar aan scholen om een rijke schooldag te realiseren of uit te breiden. Uit de begroting komt naar voren dat hiervoor tot en met 2027 middelen zijn gereserveerd.

Basisvaardigheden

Uit de Troonrede en de begroting spreekt ook de nadruk die het kabinet legt op basisvaardigheden: ‘Voor het kabinet heeft het op orde brengen hiervan met het Masterplan Basisvaardigheden hoge prioriteit’. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen met een subsidieregeling ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren:. Er blijkt onder scholen veel animo voor deze regeling.

Heterogene brugklassen

Om er voor te zorgen dat leerlingen in de eerste leerjaren in het voortgezet onderwijs meer tijd hebben om op het voor hen best passende onderwijsniveau te komen, heeft het kabinet een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Uit de begroting blijkt dat OCW van plan is ook volgende jaren de subsidieregeling voor heterogene brugklassen beschikbaar te stellen, er is t/m 2027 hiervoor geld gereserveerd. De huidige regeling staat open voor aanvragen tot 22 september. 

Samen Opleiden en Professionaliseren

De vijf sectorraden hebben samen met het ministerie van OCW de ambitie om vóór 2030 alle studenten aan een lerarenopleiding op te leiden via partnerschappen. In deze partnerschappen zetten scholen en lerarenopleidingen zich gezamenlijk in voor het versterken van de kwaliteit van (aanstaande) leraren. Deze ambitie wordt ook benoemd in de begroting.

Cruciaal voor het goed en duurzaam aanpakken van het lerarentekort is dat er gezorgd wordt voor aantrekkelijke opleidingen en aantrekkelijk werk in de sector. Samen Opleiden zorgt voor de versterkte samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen die hiervoor nodig is.

Stijgende kosten

In de begroting is niets terug te vinden over de stijgende kosten voor scholen. De energierekening stijgt en de hoge inflatie zorgt ervoor dat ook andere kosten stijgen. Hier is in de Onderwijsbegroting geen aandacht voor. De VO-raad zal hier in de politiek aandacht voor blijven vragen.

Mentale gezondheid

Ook afwezig in de begroting is aandacht voor de mentale gezondheid van scholieren. Nederlandse jongeren tussen 11 en 16 jaar ervaren fors meer mentale problemen en druk door schoolwerk dan hun leeftijdsgenoten in de afgelopen twintig jaar. Met name onder meisjes is de mentale gezondheid in de periode 2017-2021 sterk verslechterd. In de begroting is hier geen of nauwelijks aandacht voor.