Budget lerarenbeurs aangepast voor bredere bestrijding lerarentekort

18 februari 2020

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat in 2020 geld van de subsidie Lerarenbeurs verschoven wordt naar de bredere bestrijding van het lerarentekort.

Eén van de maatregelen is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen opleiden’ via de opleidingsscholen. Ook heeft de Tweede Kamer een aantal amendementen op de begroting van OCW aangenomen, waardoor er meer geld gaat naar de regionale aanpak personeelstekorten in het onderwijs en de regelingen ‘Zij-instroom’ en ‘Onderwijsassistenten opleiding tot leraar’. De financiële dekking daarvoor heeft de Kamer gevonden in de onderuitputting van het budget voor de Lerarenbeurs. Al met al gaat het hierbij om een intensivering op de aanpak personeelstekorten in het onderwijs van 28,5 miljoen euro in 2020. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget van de regeling Lerarenbeurs voor 2020, dat hierdoor wordt bijgesteld van 78 naar 49,5 miljoen euro.

Met dit budget voor de Lerarenbeurs kunnen in 2020 alle ‘herhaalaanvragen’ (aanvragen voor een tweede of derde studiejaar) gehonoreerd worden. Dat betekent dat alle leraren die nu al een lerarenbeurs krijgen, hun opleiding met de beurs kunnen vervolgen of afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs dat vervolgens nog over is voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding, zal hierdoor beperkt zijn. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst.  

De VO-raad heeft, samen met de andere sectorraden en OCW, de ambitie om alle studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept ‘Samen opleiden en professionaliseren’ en binnen zogenaamde opleidingsscholen. De VO-raad is dan ook positief over de extra investering in ‘Samen opleiden’ voor 2020 t/m 2022. Dit neemt niet weg dat, om dit concept op de langere termijn een succes te maken, structurele additionele middelen noodzakelijk zijn. De VO-raad kan zich ook vinden in de extra investering in de regionale aanpak van het lerarentekort. Op deze wijze kunnen regio’s die willen samenwerken dat ook blijven doen.

De gewijzigde regeling Lerarenbeurs wordt binnenkort gepubliceerd. Op de website van DUO leest u meer over de Lerarenbeurs. De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni.

Minister Van Engelshoven kondigde ook een extra maatregel aan om het lerarentekort tegen te gaan. Leraren die een tweede bevoegdheid willen halen, om les te kunnen geven in vakken waar grote tekorten zijn, krijgen een korting van zo'n 3500 euro op het collegegeld. De korting is bijvoorbeeld voor leraren met een onderwijsbevoegdheid geschiedenis, die een tekortvak als scheikunde of natuurkunde willen gaan geven. Afgestudeerden van de lerarenopleiding die een tweede onderwijsstudie willen doen, betalen nu in sommige gevallen het instellingscollegegeld. Dat ligt flink hoger dan het normale collegegeld.