Extra middelen voor gestegen lasten

24 november 2022

Met de najaarsnota die deze week bekend werd gemaakt, maakte OCW bekend dat er structureel € 400 miljoen beschikbaar wordt gesteld als vergoeding voor de hogere kosten van inflatie en dus ook de gestegen energieprijzen. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, binnen de systematiek van de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling, omdat de inflatie fors hoger is uitgevallen dan waar in de loop van 2022 nog rekening mee werd gehouden.

Nog onduidelijk is hoe dit bedrag verdeeld wordt. Er wordt gesproken over een extra (verhoogde) structurele prijsbijstelling in 2023 voor scholen en culturele instellingen waarvan de daadwerkelijke hoogte pas in de loop van 2023 bekend zal zijn.

Daarnaast wordt bekeken welke ruimte geboden kan worden aan die schoolbesturen of culturele instellingen die onevenredig hard getroffen zijn door de hogere energielasten en over welke periode deze middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het gaat hier dan om maatwerk. De VO-raad zal met het ministerie van OCW in gesprek gaan over met name het gewenste maatwerk.

Eerder was al bekend gemaakt dat scholen die hun contracten met SEFE/Gazprom, op aangeven van minister Jetten, hebben omgezet naar nieuwe contracten bij andere leveranciers met veel hogere prijzen zullen worden gecompenseerd.