Financiële impuls voor maatwerkoplossingen leerlingendaling

01 september 2021

Er zijn 38 aanvragen voor de subsidieregeling 'Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020-2025' (IML) gehonoreerd. Met de subsidie kunnen de betrokken regio’s binnen vier jaar hun plannen uitvoeren voor een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Voorwaarde is dat schoolbesturen hierin gezamenlijk actie moeten ondernemen. Elf aanvragen zijn afgewezen.

Kritische kanttekeningen  

De beoordelingscommissie IML plaatst ook kanttekeningen. Volgens de commissie kunnen schoolbesturen nóg meer de samenwerking zoeken bij het aanbieden van bereikbaar en toekomstbestendig onderwijs in regionaal verband en wijst daarbij op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen.  In sommige regio’s wordt nog nauwelijks met elkaar samengewerkt en wordt de subsidie aangegrepen om op dat vlak de eerste stappen te zetten.  

Ook de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen een school is gebaseerd, staat onderlinge samenwerking in sommige regio’s behoorlijk in de weg. Verder constateert de commissie dat weinig regio’s op zoek zijn gegaan naar creatieve en innovatieve oplossingen, dat er weinig over de grenzen van regio’s heen wordt gekeken en dat er in de plannen weinig terug te vinden is over overleg met (interne en externe) stakeholders.  

Vervolg

Uit het advies van de commissie en de bijbehorende brief van de minister blijkt dat er de komende jaren volop aandacht zal zijn voor de gevolgen van leerlingendaling en er veel gaat gebeuren in de regio’s. De commissie pleit ervoor dat er ook aandacht komt voor de regio’s die geen subsidie hebben gekregen en dat regio’s met elkaar goede voorbeelden uitwisselen. Het project Regionale Samenwerking besteedt hier volop aandacht aan en scholen en besturen kunnen er terecht voor ondersteuning.  

De commissie adviseert daarnaast om nadrukkelijker aandacht te besteden aan de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Leden van de VO-raad zijn hier reeds mee aan de slag binnen de ontwikkelgroepen Regionale Samenwerking.  

Over IML

Het kabinet heeft als reactie op de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf de subsidieregeling IML beschikbaar gesteld. Het doel van deze regeling is schoolbesturen in het voortgezet onderwijs te stimuleren maatregelen te treffen die het effect van leerlingendaling opvangen.  Regio’s die te maken hebben met een leerlingendaling van meer dan tien procent over vijf jaar, konden maximaal €700.000 aanvragen voor het in vier jaar uitvoeren van het plan.