Fusietoets komend schooljaar afgeschaft

05 december 2018

De 'zware' inhoudelijke fusietoets voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt vanaf aankomend schooljaar afgeschaft. Dat heeft het kabinet besloten. Tot 1 januari 2020 moeten scholen nog wel een 'lichte' toets ondergaan; streven is de fusietoets daarna in zijn geheel af te schaffen.

De VO-raad pleitte al lange tijd voor het afschaffen van de fusietoets en is dan ook erg blij met het kabinetsbesluit. In een tijd waarin het vo steeds meer wordt geconfronteerd met dalende leerlingaantallen, moeten scholen zoveel mogelijk de ruimte krijgen om (intensief) samen te werken. Een fusie kan dan een antwoord of zelfs noodzakelijk zijn om een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden. De fusietoets werd door veel scholen als ingewikkeld en ondoorzichtig ervaren en vormde daarom een drempel om te fuseren.

Volledige afschaffing

In het regeerakkoord was opgenomen dat de fusietoets in het vo geschrapt zou worden bij krimpproblematiek. Gezien de toenemende leerlingendaling in het vo (door vrijwel het hele land) en het belang van samenwerking tussen scholen, heeft het kabinet er nu echter dus voor gekozen om de fusietoets voor het vo volledig af te schaffen.

Concreet betekent dit dat met ingang van 1 augustus 2018 fusies in het funderend onderwijs in geen enkel geval meer de ‘zware’, inhoudelijke fusietoets hoeven te ondergaan, waarbij advies nodig is van de onafhankelijke adviescommissie CFTO (Commissie Fusietoets Onderwijs). Dit proces duurde zo’n dertien weken.

Tot 1 januari 2020 moeten scholen nog wel een ‘lichte’ toets doorlopen. Hierbij beoordeelt DUO of de fusie goed is onderbouwd – op basis van de fusie-effectrapportage (FER) – en of de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. Deze lichte toets kan binnen vier weken worden uitgevoerd. Hierdoor weten scholen ook eerder waar ze aan toe zijn.

Het kabinet wil per 1 januari 2020 de fusietoets in zijn geheel (dus ook de lichte toets) afschaffen.

Lees de Kamerbrief over afschaffing fusietoets funderend onderwijs
 

Update december 2018:
Minister Slob heeft het voorstel voor de wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Update juli 2019:
Minister Slob heeft de 'nota naar aanleiding van het verslag' naar de Tweede Kamer gestuurd. Een plenaire behandeling wordt gepland.