Geen extra geld voor aanpak werkdruk en lerarentekort

17 september 2019

In de begroting van het ministerie van OCW voor 2020 zijn geen extra onderwijsinvesteringen opgenomen voor het tegengaan van hoge werkdruk en het lerarentekort. Voor de zomer deed de VO-raad, samen met de PO-Raad en vakbonden, een dringende oproep aan het kabinet om hierin te investeren.

Investeringsfonds voor specifieke projecten

Het kabinet komt begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Het doel van dit fonds is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, aldus de Rijksbegroting. De VO-raad pleit ervoor om een deel van dit fonds te investeren in verbetering van kwaliteit van schoolgebouwen waaronder verduurzaming en een goede digitale infrastructuur voor het funderend onderwijs.

Jeugdzorg

Via de begroting van Binnenlandse zaken komt 300 miljoen beschikbaar voor knelpunten in de jeugdzorg. Voor het bestrijden van thuiszitten is vaak een aanbod in onderwijs en zorg nodig. Vanwege de vele en lange wachtlijsten voor jeugdzorg lukt dat vaak niet of kijkt de gemeente naar het onderwijs voor financiering. In die zin kan deze impuls een versnelling in de bestrijding van thuiszitten betekenen.

Krimpinvestering van 10 miljoen

Er komt 10 miljoen euro incidenteel beschikbaar voor individuele maatwerkoplossingen voor scholen in krimpgebieden. De VO-raad pleit hier al langer voor. De regeling en de criteria moeten nog worden ingevuld

Raming aantal leerlingen

Krimp is nu ook terug te vinden in de raming voor het aantal leerlingen in het vo. De afgelopen jaren was de raming voor het voortgezet onderwijs juist verhoogd. OCW verwacht dus dat het aantal leerlingen in het vo, net als in het po, zal gaan dalen. Dat betekent dat de meerjarenbudgetten als gevolg daarvan worden verlaagd.

grafiek raming