Handreiking professioneel statuut leraren beschikbaar

23 november 2017

De VO-raad geeft schoolbesturen een handreiking om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het uitgangspunt vormen en dat voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Deze zomer werd de Wet beroep leraren en lerarenregister van kracht. In de wet staat dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Hierin moeten leraren voldoende zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Scholen moeten dit gesprek dit schooljaar nog voeren omdat de Inspectie volgend schooljaar naleving toetst.

Professionele dialoog

Nu de wet van kracht is, kan de sector dit gebruiken als een extra stimulans om het gesprek over professionele ruimte in de school te voeren. De VO-raad beseft dat er op veel vo-scholen al sprake is van een professionele cultuur, waarin schoolleiders en leraren een professionele dialoog met elkaar voeren. Leraren en schoolleiders moeten met elkaar voorkomen dat het statuut een ‘papieren tijger’ wordt. 

Handreiking

De handreiking past bij de wet, die voorschrijft voor dát er een statuut komt, maar niet hóe zo’n statuut er precies uit moet zien. Dat betekent dat er ruimte is voor verscheidenheid in de sector: de wet biedt veel ruimte om het statuut aan te laten sluiten op uw eigen praktijk. Bij voorkeur vindt die dialoog daarom wat de VO-raad betreft inhoudelijk plaats op schoolniveau, en dus met de leraren in iedere school. 

De VO-raad hoopt dat de handreiking leraren, scholen en besturen helpt om een professioneel statuut op scho(o)l(en) te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier van teams.

- Download de handreiking professioneel statuut leraren
- Download de toelichting met achtergrondinformatie

Ondersteuning

Bij de vormgeving en totstandkoming van een professioneel statuut kunt u – naast de handreiking van de VO-raad – tevens gebruik maken van diverse andere informatiebronnen en ondersteunende initiatieven:
- Via Voion draait in schooljaar 2017-2018 een pilot met 10 scholen die werken aan een professioneel statuut.  Momenteel wordt er een reservelijst gehanteerd. 

De VO-raad zal de ervaringen van leraren, scholen en besturen met (de totstandkoming van) het professioneel statuut dit schooljaar nauwlettend volgen. Voor meer informatie en vragen over het professioneel statuut en de handreiking kunt u terecht bij de Helpdesk van de VO-raad en bij beleidsadviseur Dennis van Velzen