Handreiking schooladvisering van primair naar voortgezet onderwijs

12 oktober 2020

De nieuwe handreiking schooladvisering helpt basisscholen een passend en goed schooladvies te geven aan hun leerlingen in groep 8. Omdat het schooladvies leidend is bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is het belang van een goed advies extra groot.


De handreiking schooladvisering ondersteunt leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders bij de totstandkoming van het schooladvies van leerlingen in groep 8. Ook kan het onderwijsprofessionals helpen bij het maken of bijstellen van een plan voor de schooladviesprocedure. De handreiking biedt de meest recente wet- en regelgeving rondom schooladvisering en de eindtoets, maar ook onderzoek, concrete tips en inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Overgang op juiste niveau

De scholen in het voortgezet onderwijs spelen een belangrijke rol in het creëren van een soepele overgang voor zowel leerling als scholen. Het is van belang dat leerlingen op een passende plek komen, dat ze een warme overdracht hebben en dat er een doorlopende leer- en ontwikkellijn gerealiseerd wordt. De leerlingen die schooljaar 2020 gestart zijn in het voortgezet onderwijs hebben in groep 8 geen eindtoets gehad. Zij worden dit jaar extra goed gevolgd om te kijken of ze op het juiste niveau zijn ingestroomd. 

Toekomstvisie doorlopende leerlijnen in het onderwijs

In het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs – waaraan de VO-raad heeft meegewerkt – staat beschreven wat de ambities zijn rondom doorlopende leerlingen. Het zou beter zijn leerlingen na het po niet vast te klinken aan een leerweg of onderwijssoort die bepalend is voor het te volgen onderwijs en waarbij alle leergebieden of vakken op hetzelfde niveau moeten worden gevolgd. In plaats daarvan is het idee gelanceerd van een meer fijnmazig systeem met differentiatie op het niveau van leergebieden of vakken. In dit idee zullen leerlingen aan het eind van de funderende fase (rond 15 jaar) voor een vervolg in de beroepsgerichte of academische stroom kiezen, afhankelijk van capaciteiten en interesses. 

Meer lezen over overgang primair naar voortgezet onderwijs


De handreiking is een productie van het ministerie van OCW in samenwerking met SLO en zeven basisscholen.