Kwaliteitsborging schoolexaminering blijvend op de agenda

09 september 2021

Ook het afgelopen jaar heeft het thema ‘kwaliteitsborging schoolexaminering’ veel aandacht gehad op scholen en is hier actie op ondernomen. Vooral op het vlak van de deskundigheid rondom examinering zijn stappen gezet; scholen zijn het meest positief over de expertise van schoolleiders en de examensecretaris. Bijna alle respondenten (98%) geven daarnaast aan dat hun school aan het werk is gegaan om het schoolexamen (weer) een afsluitend karakter te geven of dat proces heeft afgerond. Dit blijkt uit het derde monitoringsonderzoek naar de invoering van de ‘negen actielijnen schoolexaminering’.

De vragenlijst voor deze derde monitor is voor de zomervakantie uitgezet onder eindverantwoordelijke schoolleiders, ongeveer tegelijkertijd met de publicatie van het aangepaste Eindexamenbesluit VO. In totaal hebben 175 schoolleiders de vragenlijst ingevuld. De derde en laatste monitor geeft daarmee een goed beeld van de stappen die scholen hebben gezet, ook al is het geen representatief onderzoek. De monitor laat ook zien dat scholen ook het afgelopen jaar actie hebben ondernomen op het thema kwaliteitsborging schoolexaminering en dat dit thema blijvend op de agenda is komen te staan.

Lees ook de uitkomsten van de eerste vragenlijst (najaar 2019) en uitkomsten van de tweede vragenlijst (najaar 2020). 

Actielijnen
In het schooljaar 2018/2019 heeft de VO-raad de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteitsborging Schoolexaminering overgenomen in negen actielijnen. Het doel is dat besturen, schoolleiders en leraren met deze actielijnen de ruimte krijgen en nemen om (het systeem van kwaliteitsborging van) de schoolexaminering verder te versterken en het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs.  


Nog werk te doen 

Sinds 1 augustus is op grond van het aangepaste Eindexamenbesluit VO een examencommissie verplicht in scholen voor voortgezet onderwijs en zijn de eisen aan het PTA aangescherpt. Met name de rol van de examencommissie bij kwaliteitsborging schoolexaminering in brede zin vraagt nog aandacht van de scholen. De VO-raad blijft daarom scholen ondersteunen bij het doorvoeren van de wijzigingen in het Examenbesluit. In de komende maanden publiceren we verschillende praktijkvoorbeelden en organiseren we inspiratiebijeenkomsten en een leernetwerk.  

Nieuwe inspiratiesessie over werken met Eindexamenbesluit VO 

Op 6 oktober organiseert de VO-raad een inspiratiebijeenkomst over het werken met het nieuwe Eindexamenbesluit VO, waarbij we scholen aan het woord laten over hun ambities en dilemma’s. De bijeenkomst is inmiddels vol. Daarom zullen we deze sessie herhalen. Heb je interesse om deel te nemen, geef dit dan aan ons door. Je ontvangt dan bericht wanneer de nieuwe datum bekend is, en je je aan kunt melden. 

Leernetwerk Examencommissie 

In het najaar start een leernetwerk voor leden van examencommissies. In dit leernetwerk gaan deelnemers van en met elkaar leren en uitwisselen over o.a. de taken en rollen van de examencommissie en hoe je de kwaliteitsborging van schoolexaminering vormgeeft. Op de website van Voortgezet Leren vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor het leernetwerk. 

Handreiking bestuurders 

Voor de zomer is de geactualiseerde 'Handreiking voor bestuurders: verantwoordelijkheid in het schoolexamen' gepubliceerd. Op dat moment waren de pagina’s van CvTE met linkjes naar wet- en regelgeving nog niet beschikbaar. Deze zijn in de zomervakantie gereed gekomen en nu ook opgenomen in deze handreiking.