Lerarentekorten vergen Deltaplan

25 juni 2017

Op 27 juni is in het po actie gevoerd voor een hoger salaris en lagere werkdruk. De VO-raad staat achter de oproep voor meer investeringen in het po maar pleit ervoor de terechte aandacht voor de lerarentekorten te verbreden. Het imago van het lerarenberoep staat onder druk en in het gehele funderend onderwijs is er sprake van nijpende lerarentekorten. Het wordt tijd om met het nieuwe kabinet een Deltaplan Leraren voor het funderend onderwijs overeen te komen, zo bepleit voorzitter Paul Rosenmöller in Dagblad Trouw.

Bijna dagelijks krijgt de VO-raad signalen van scholen die grote moeite hebben de formatie rond te krijgen. De tekorten in het voortgezet onderwijs concentreren zich rondom specifieke vakken zoals scheikunde, natuurkunde, wiskunde, klassieke talen en Duits. De verwachting is dat deze tekorten alleen maar groter worden. In 2017 gaat het om een tekort van 600 fte, in de jaren daarna is er jaarlijks tot 2022 ongeveer 800 fte te weinig. Bovendien zullen met name in het eerstegraads gebied veel leraren binnen enkele jaren met pensioen gaan, wat voor extra knelpunten zorgt.

Korte en langere termijn

Het lerarentekort brengt in het vo, net als in het po, risico’s met zich mee: vakken dreigen te verdwijnen, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, het imago van het beroep gaat omlaag en de werkdruk omhoog. Sommige gemeenten zetten welkomstpremies in om leraren in tekortvakken aan te trekken. Ook zien we dat commerciële bureaus actief docenten werven voor de tekortvakken, waardoor scholen vervolgens gedwongen zijn om deze docenten voor de hoofdprijs in te huren.

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven ontplooid en maatregelen genomen om het lerarentekort tegen te gaan. Die hebben echter niet geleid tot een duurzame oplossing van de problemen. Er is meer nodig, op korte, middellange en langere termijn. VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller pleit in Dagblad Trouw voor een Deltaplan Leraren voor het po en vo. Eerder deed de VO-raad al voorstellen om de aantrekkelijkheid van het vak te vergroten door meer ontwikkeltijd en minder lestijd voor leraren en meer maatwerk en flexibiliteit in de lerarenopleidingen. Ook pleit de VO-raad voor een extra loonsverhoging van 5% in de komende vier jaar om de concurrentiekracht van het vak te vergroten. “We hebben in Nederland goed onderwijs voor relatief weinig geld en moeten voorkomen dat de kwaliteit nu daalt. Wat heb je als samenleving voor goed onderwijs over? Dat moeten we opnieuw vaststellen”, stelt Rosenmöller in de krant.

Lees het artikel in Trouw.  

Debat lerarentekort po en moties
Op 26 juni stuurden de demissionaire bewindslieden van OCW twee brieven naar de Tweede Kamer over de beloning van leraren in het po en het oplossen van het lerarentekort in het po. Op 29 juni ging de Kamer hierover in debat. Hierbij werd een aantal moties ingediend, met name over het verhogen van het salaris en het verlagen van de werkdruk in het po.

Op 4 juli is over de moties gestemd. De Kamer heeft niet ingestemd met de motie van GroenLinks-Kamerlid Westerveld om verhoging van de lerarensalarissen en maatregelen voor verlaging van de werkdruk alvast op te nemen in de begroting voor 2018.