Meer landelijke regie in aanpak lerarentekort OCW

12 oktober 2018

Minister Slob zegde tijdens het Algemeen Overleg Leraren (11 oktober) toe dat er extra budget komt voor de aanpak van het lerarentekort. Mede op basis van input van de VO-raad en andere partijen is op een aantal belangrijke punten vooruitgang geboekt in de uitwerking van een aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. De aanpak heeft een sterk regionaal karakter, maar daarnaast wordt ook ingezet op landelijke regie voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten.

In de kamerbrief van 24 augustus 2018 over de extra aanpak van het lerarentekort gaf minister Slob aan dat hij samen met de sectorraden aan een uitwerking van een regionale aanpak voor het lerarentekort werkt. De VO-raad heeft na een kritische reactie op deze brief samen met het ministerie, sector- en vakorganisaties, lerarenopleidingen en arbeidsmarktfondsen gewerkt aan een gedragen aanpak. De VO-raad is daar blij mee omdat samenwerking tussen al deze partijen nodig is om het lerarentekort in het po, vo en mbo nu en op termijn het hoofd te kunnen bieden.

Extra budget

Goed nieuws is dat er 21 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de aanpak van het lerarentekort. Het grootste deel hiervan gaat naar een regionale aanpak, die per sector wordt uitgewerkt. Die regionale aanpak staat centraal vanuit het besef dat de problematiek en de oplossingen van regio tot regio kunnen verschillen, en dat de problematiek verschilt per sector. In het po geldt het tekort breed, in het vo zijn er tekorten voornamelijk in specifieke vakken.

De minister gaat de aanpak in de regio’s waar de tekorten het meest nijpend zijn, zoals in de G4, intensiveren. Ook voor andere regio’s komen extra middelen beschikbaar. In totaal gaat het hierbij om 13 miljoen euro. Daarmee maakt de minister ruimte voor innovatieve initiatieven. De aanpak en oplossingen die dit oplevert, zal het ministerie breed verspreiden zodat ook andere regio’s er hun voordeel mee kunnen doen. Om meer zij-instromers op te kunnen leiden, verhoogt de minister het budget voor deze subsidieregeling zowel in 2018 als in 2019 met 4 miljoen euro.

Landelijke regie

Op landelijk niveau komen de vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de lerarenopleidingen en het onderwijspersoneel regelmatig met minister Slob bij elkaar. Binnen dit overleg moeten knelpunten waar scholen in de regio tegenaan lopen worden weggenomen. Het gaat om oplossingen voor de korte- maar ook (middel)lange termijn. Vooral voor de lange termijn wordt er ook op basis van een landelijke agenda met de minister gesproken over structurele knelpunten rond bijvoorbeeld bevoegdheden, goed en flexibel opleiden en de aantrekkelijkheid van het beroep. De VO-raad maakt zich hard voor deze meer fundamentele en structurele agenda, mede op basis van een uitspraak van de Algemene Ledenvergadering, eind 2017. Landelijke regie vanuit de overheid kan dit proces versterken en versnellen.