Meerderheid vo-personeel tevreden; aantal belangrijke aandachtspunten

15 maart 2018

Een ruime meerderheid van het personeel in het voortgezet onderwijs is tevreden met zijn baan. Tegelijkertijd is er nog een aantal belangrijke suggesties voor verdere verbetering, onder meer wat betreft de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, de hoeveelheid werk en de informatievoorziening. Dit concludeert Voion op basis van een onderzoek naar de werktevredenheid bij vo-medewerkers.

Het onderzoek werd gehouden onder onder ruim 3300 personeelsleden (vooral leraren, daarnaast onderwijsondersteunend personeel en directiepersoneel). Van de onderzochte groep geeft ruim 84% aan tevreden te zijn met zijn baan; zo’n 5% van de respondenten is ontevreden. Medewerkers zijn het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s.

Minder positief zijn personeelsleden over de organisatie waar zij werken: 68% geeft aan hier tevreden over te zijn. Met name op het gebied van loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, de hoeveelheid werk en de informatievoorziening en communicatie in de organisatie zijn volgens het ondervraagde personeel nog verbeteringen mogelijk.

Verbetersuggesties

Het onderzoek van Voion biedt belangrijke aanknopingspunten voor het verder verhogen van de tevredenheid en het werkplezier van personeelsleden.

Zaken als de hoge werkdruk en het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden en carrièreperspectief zijn al vaker naar voren gekomen als belangrijke aandachtspunten, onder meer ook in de discussie rondom het lerarentekort. Ook de VO-raad heeft hier meermaals aandacht voor gevraagd. In het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk leraarsberoep’ en tijdens de afgelopen ledenvergadering is hier sectorbreed een aantal oplossingsrichtingen voor geformuleerd.

Veel scholen zijn ook zelf aan de slag gegaan rond deze thema’s en hebben verder geïnvesteerd in hun strategisch personeelsbeleid. Recent is met schoolleiders, bestuurders, leraren en lerarenopleidingen daarnaast ook de publicatie ‘Beroepsbeeld voor de leraar’ ontwikkeld, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden van leraren worden beschreven.

Het is nu zaak als sector deze koers verder te zetten en het strategisch personeelsbeleid verder te versterken, met aandacht voor werkdruk, ontwikkelmogelijkheden en aantrekkelijke loopbaanpaden voor leraren. De VO-raad biedt schoolleiders en bestuurders ondersteuning op dit vlak.

Ook in het onderzoeksrapport van Voion worden diverse aangrijpingspunten geformuleerd hoe scholen aan de slag kunnen om de tevredenheid en het werkplezier van het personeel te vergroten. Zo wordt onder meer benadrukt dat het belangrijk is om binnen de school verder het gesprek aan te gaan over de aandachtspunten: wat heeft het personeel concreet nodig, wat wil men anders zien?

Lees het volledige onderzoeksrapport 'Tevreden werken in het voortgezet onderwijs'. Zie ook het bericht van Voion