Minister evalueert sectorakkoord: vooruitgang geboekt, hoe nu verder?

11 januari 2018

Op veel ambities uit het sectorakkoord vo is vooruitgang geboekt. Sommige doelstellingen die golden voor 2020 zijn al behaald. Dit schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bevat de in het sectorakkoord aangekondigde evaluatie die in 2017 plaatsvond. Daarnaast wordt aangekondigd dat het akkoord in 2018 wordt geactualiseerd. Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe ‘continuïteit waar mogelijk, bijstellen waar nodig’. De VO-raad zal zijn leden de komende maanden om input vragen voor deze actualisatie, bijvoorbeeld tijdens de VO-tour, die deze maand van start gaat.

Download de Kamerbrief tussenevaluatie sectorakkoorden en het dashboard sectorakkoord vo.

Vooruitgang

In het dashboard sectorakkoord vo is te zien dat op veel doelstellingen vooruitgang wordt geboekt. De monitoring hiervan verloopt via zo’n 20 indicatoren. Die vooruitgang is zichtbaar bij zowel de onderwijsinhoudelijk ambities, als de ambities die betrekking hebben op de professionaliteit en het lerend vermogen van (het personeel binnen) de scholen. De VO-raad heeft eerder al zijn perspectief op deze beweging uiteengezet.

Uitzonderingen op de regel

Een aantal doelstellingen blijft nog achter. Zo neemt het aantal zittenblijvers minder hard af dan beoogd. De VO-raad is daarom blij dat de regeling ‘zomer- en lentescholen’ van kracht blijft. Scholen kunnen er een beroep op blijven doen om (onnodig) zittenblijven te voorkomen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het begeleiden van startende leraren en schoolleiders. De VO-raad ondersteunt scholen die daarmee aan de slag willen via respectievelijk het Steunpunt Opleidingsscholen en de VO-academie.

Integrale blik op personeelsbeleid

De VO-raad pleit er al langer voor om het personeelsbeleid op scholen niet te beoordelen op de vaardigheden van leraren, maar op het succes van het strategisch personeelsbeleid. In de Kamerbrief kondigt de minister aan dat bij een actualisatie van het akkoord niet langer de vaardigheden van individuele leraren centraal staan, maar een doelstelling te wensen die recht doet aan het beleid dat scholen voeren. Enkele losse indicatoren maken daarbij plaats voor een integrale blik en doelstelling. De VO-raad zet zich ervoor in om deze doelstelling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk op scholen. Hierover is eerder ook gesproken tijdens de ALV en de VO-tour 2016, wat resulteerde in het Actieplan Leraren.

Geef ons input!

Wilt u hierover - en over alle andere ambities - meepraten, meld u dan aan voor de VO-tour. Hierbij staat de vraag centraal op welke manier uw school werk maakt van deze ambities en wat er nodig is om deze (sneller) te verwezenlijken.

Meer focus, eigenaarschap en een betere verantwoording

In het regeerakkoord is opgenomen dat de doelstellingen uit de sectorakkoorden in beginsel worden gehandhaafd. Wel is op punten ruimte voor actualisatie. In de brief trekt de minister een aantal lessen uit drie jaar sectorakkoord voor deze actualisatie. Een herkenbare lijn hierin is dat de ambities uit het akkoord door de meeste scholen herkend worden, maar er nog lang niet overal voldoende eigenaarschap is voor de (hoeveelheid) geformuleerde doelstellingen. Bij de actualisatie zal gezocht worden naar mogelijkheden om de focus en het eigenaarschap te vergroten. In het kader van de toenemende aandacht voor de financiering van het onderwijs (lumpsum) en het zichtbaar maken van de resultaten, hoort hier ook een goede verantwoording bij. Het ministerie zal in een pilot onderzoeken hoe die verantwoording in het jaarverslag vorm kan krijgen.

De VO-raad gaat de komende maanden met zijn leden in gesprek over de manier waarop de doelstellingen uit het akkoord beter kunnen aansluiten bij de praktijk. Met als kernvraag: hoe kan dit eigenaarschap vorm krijgen op een manier die past bij ons stelsel en bij de praktijk op scholen?