Ministers willen aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel

02 juli 2019

Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken moet het bevoegdhedenstelsel over verschillende onderwijssectoren (po, vo en mbo) worden herzien. Dat voornemen hebben onderwijsministers Slob en Van Engelshoven uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers bouwen voort op het adviesrapport van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’ (2018) en gesprekken met leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders en studenten. Het ontwerp van een herijkt stelsel moet eind van 2020 gereed zijn.

De VO-raad is blij dat de ministers het advies van de Onderwijsraad op hoofdlijnen overnemen. De koers van de ministers sluit goed aan op de wensen en behoeften van besturen en scholen in het voortgezet onderwijs. Een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel moet een belangrijke bijdrage leveren aan goed onderwijs en een aantrekkelijk lerarenberoep. De aanbevelingen van de Onderwijsraad bieden daarvoor een goede basis. In dat kader – en gezien het feit dat het debat over het bevoegdhedenstelsel al enkele jaren loopt – vindt de VO-raad het belangrijk dat de ministers een concrete deadline aan hun ambities verbinden.

Onderwijskwaliteit de belangrijkste toets

Voor de VO-raad is goed onderwijs de belangrijkste toetssteen bij een herijking van het stelsel. Diverse onderwijskundige ontwikkelingen in de sector maken een herziening van het stelsel van bevoegdheden noodzakelijk. Ook het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep is een belangrijk doel. Goede leraren zorgen voor goed onderwijs. Dat betekent dat daar een goede, gedegen beroepsopleiding aan ten grondslag moet liggen. Dat verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee wordt de aantrekkelijkheid van het beroep groter. Dat vereist ook dat er goed wordt omgegaan met eerder verworven competenties (EVC’s) en dat er sprake is van gedegen kwaliteitsborging via opleidingen, leraren(teams), scholen en besturen.

Uitwerking in landelijke werkgroep

De VO-raad vindt het belangrijk dat betrokken partijen samen vooruitgang blijven boeken bij de herijking van het bevoegdhedenstelsel. De VO-raad is en blijft graag betrokken bij de uitwerking van de kabinetsplannen, onder andere in de Landelijke Werkgroep Bevoegd (LWB) voor het voortgezet onderwijs, samen met alle andere betrokken partijen (AOb, CNV, FvOV, SPV, VH/ ADEF en VSNU/ ICL). In de LWB zijn de afgelopen jaren al diverse stappen gezet om onbevoegd lesgegeven in het voortgezet onderwijs terug te dringen, zoals verbeterde informatievoorziening, een betere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen en de ontheffing voor pabo-gediplomeerden in de onderbouw van vmbo bb/bk.