Onderwijsinspectie publiceert onderzoek VMBO Maastricht

03 oktober 2018

De Inspectie van het Onderwijs heeft de bevindingen bekendgemaakt van haar onderzoek naar de gang van zaken rondom de toetsing en afsluiting bij VMBO Maastricht. De inspectie concludeert dat deze toetsing en afsluiting niet zorgvuldig verloopt. In het rapport ‘Specifiek onderzoek VMBO Maastricht’ staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement, zoals het melden van onregelmatigheden (bijvoorbeeld ongeoorloofde afwezigheid). De leerlingen waren hierdoor wettelijk gezien niet toelaatbaar tot het centraal examen.

Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd, hetgeen blijkt uit de afwezigheid van verklaringen voor dyslexie. De inspectie beoordeelt de standaard toetsing en afsluiting als onvoldoende en heeft de school de opdracht gegeven om alle leerlingen in de gelegenheid te stellen om alsnog het schoolexamen op een ordentelijke manier af te ronden.  

De aanleiding voor dit onderzoek was een signaal dat op 14 juni jl. is afgegeven aan de inspectie, waarin werd gemeld dat een leerling in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg de uitslag 'geslaagd' had ontvangen, maar voor een vak nog niet alle schoolexamens had afgerond. Op basis van onderzoek naar deze melding sprak de inspectie het voornemen uit om de centrale examens van 354 eindexamenleerlingen ongeldig te verklaren. De minister heeft vervolgens gebruik gemaakt van de hardheidclausule en besloten de resultaten op de centrale examens tot 1 januari 2019 geldig te verklaren.

Onderzoeken inspectie

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks van drie onderzoeken van de inspectie. Later dit jaar volgen nog de resultaten van het kwaliteitsonderzoek naar 11 scholen van LVO en het onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO. Na afronding van de onderzoeken van de inspectie zal de AuditDienst Rijk (ADR) het handelen van de inspectie zelf onder de loep nemen.

Onderzoek kwaliteitsborging schoolexaminering

De VO-raad vindt de kwaliteit van de schoolexaminering, als essentieel onderdeel van de eindexaminering in het vo, van groot belang. Om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen in de kwaliteitsborging stelde de VO-raad een externe adviescommissie in die onderzoek laat doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering. Deze commissie komt naar verwachting in december met de bevindingen.

De VO-raad heeft op basis van de situatie bij VMBO Maastricht een zelfevaluatie instrument en een tweetal checklists beschikbaar gesteld.

In totaal zijn van de 354 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht nu 285 leerlingen geslaagd. 42 leerlingen hoefden hiervoor geen hersteltoetsen af te leggen. 250 leerlingen maakten tijdens de toetsweek in augustus hersteltoetsen. Op 31 augustus 2018 kregen 243 van deze leerlingen bericht van de school dat ze hun diploma kunnen komen ophalen. 20 leerlingen waren eerder gezakt vanwege hun cijfers voor het centrale examen. Voor de overige 48 leerlingen is er deze maand nog een herkansingsmogelijkheid.