Onderwijsraad roept op tot taskforce Lerarentekorten

29 mei 2018

Om het nijpende lerarentekort aan te pakken, dient een landelijke taskforce te worden ingesteld. De ministers van OCW moeten hiervoor de regie en verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit schrijft de Onderwijsraad in een brandbrief aan het ministerie van OCW.

Met de brief benadrukt de Onderwijsraad de ernst van het lerarentekort. De raad spreekt van een groot en urgent maatschappelijk vraagstuk, dat vraagt om een krachtige aanpak onder centrale regie. De taskforce moet een impuls geven aan het oplossen van de lerarentekorten door een coherente en integrale aanpak te kiezen en reeds genomen maatregelen te evalueren op impact.

Deltaplan

De brandbrief van de Onderwijsraad sluit aan bij de oproep die VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller eerder dit jaar deed om tot een Deltaplan voor het lerarentekort te komen. De afgelopen jaren zijn diverse - versnipperde - initiatieven ontplooid en maatregelen genomen om het lerarentekort tegen te gaan. Die hebben echter niet geleid tot een duurzame oplossing van de problemen. Om dit te bereiken is meer nodig - op korte, middellange en langere termijn - en dienen maatregelen ook meer in samenhang met elkaar worden genomen. Zo pleit de VO-raad er bijvoorbeeld voor om in zetten op het vrijspelen van ontwikkeltijd voor leraren, een simpeler en flexibeler bevoegdhedenstelsel, meer maatwerk in lerarenopleidingen en samen opleiden in de school.

Aandacht voor het vo

In de brief wordt vooral verwezen naar het lerarentekort in het po. De VO-raad wil echter benadrukken dat ook het lerarentekort in het vo een steeds groter probleem vormt, vooral in de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Frans en Duits. De verwachting is dat deze tekorten alleen maar groter worden. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat in 2022 een tekort wordt verwacht van 700 fte, oplopend tot een tekort van 1.200 fte in 2027. Bovendien zullen met name in het eerstegraads gebied veel leraren binnen enkele jaren met pensioen gaan, wat voor extra knelpunten zorgt. Voor de continuïteit en kwaliteit van het vo is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goede, bevoegde leraren.

Lees de brandbrief van de Onderwijsraad over de taskforce Lerarentekorten

De VO-raad wil graag betrokken worden bij het formuleren van de opdracht en werkwijze van de interdepartementale taskforce.