Onderwijsregio’s; van plannen naar uitvoering

16 februari 2024

Afgelopen jaar zijn 28 onderwijsregio’s gestart waarin scholen, lerarenopleidingen, de beroepsgroep en andere partners de handen nog steviger ineenslaan voor een regionale aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. Nadat in de eerste maanden de aandacht uitging naar het bij elkaar brengen van de partijen en het verkrijgen van middelen voor de activiteiten in de regio, ligt deze maanden de focus op de verdere uitwerking en uitvoering van de regionale plannen.

Hieronder geven we een schets van de belangrijkste ontwikkelingen: 

  • de voorbereidingen voor de subsidieregeling voor 2025 zijn gestart door ministerie OCW. De onderwijsregio’s krijgen in 2024 meer tijd om hun subsidieaanvraag in te dienen dan in 2023. De aanvraag wordt naar verwachting opengesteld tussen mei en september 2024. In het proces richting een nieuwe regeling worden bestuurders uit de onderwijsregio's betrokken door middel van deelname aan versnellingskamers die plaatsvinden in maart.  

  • In februari 2024 gaat de Programmaraad voor onderwijsregio’s van start. De leden van de programmaraad zijn bestuurders, leraren, schoolleiders en vertegenwoordigers van lerarenopleidingen. De programmaraad heeft als taak om de vorming van Onderwijsregio’s te ondersteunen en de ervaringen uit de praktijk te verbinden aan de landelijke tafel van het Bestuurlijk Overleg Leraren (BO). De voorzitter is Chris van Meurs en namens de VO-raad neemt Reinier van de Wal, bestuurder van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (regio Leiden- Duin en Bollenstreek) zitting in de Programmaraad.  

  • Het onderzoek naar een structurele landelijke ondersteuningsstructuur voor onderwijsregio’s is nog gaande. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee onderzoekers van Rijksconsultants. In april volgt een bestuurlijke terugkoppeling van de tussenresultaten in het landelijk bestuurlijk overleg leraren en in de programmaraad.  

 

Inzet VO-raad 

In de afgelopen maanden heeft er veel contact plaatsgevonden tussen de VO-raad en leden die nauw betrokken zijn bij regionale samenwerking via werkbezoeken, themacommissies, digitale één op één gesprekken en is er eind 2023 is vanuit de VO-raad een uitvraag gedaan over belangrijke thema's bij regiovorming. We zullen in een volgende update de resultaten hiervan terugkoppelen. De gesprekken en de reacties op de uitvraag zijn voeding voor de landelijke gesprekken die de VO-raad voert over de uitvoering van het werkplan “Samen voor het beste onderwijs” en de vorming van onderwijsregio's. De VO-raad besteedt op dit moment in deze gesprekken nadrukkelijk aandacht aan de volgende zaken: 

  • de definitie van een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio's vanaf 2025, de ambitie die vanuit het ministerie en de partners wordt nagestreefd en een realistische planning; 

  • het positioneren van partnerschappen Samen Opleiden in onderwijsregio’s;  

  • de subsidieregeling voor 2025 en in het bijzonder het landen van 50% van de SHRM-middelen bij onderwijsregio’s

  • het daadwerkelijk bieden van ruimte voor maatwerk en daarbij ruimte voor gedifferentieerde invulling en vormgeving passend bij de regio en passend bij de verschillende sectoren.  

 

De VO-raad heeft een centraal aanspreekpunt voor besturen en scholen in het vo opgezet voor vragen, signalen, suggesties en goede voorbeelden die te maken hebben met de ontwikkeling van onderwijsregio’s. U kunt dit aanspreekpunt bereiken via: onderwijsregios@vo-raad.nl