Onderzoek naar loopbaanpaden van leraren geeft scholen inspiratie en ideeën

23 augustus 2018

Voion heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rollen en vormen van docentschap die leraren in het vo kunnen vervullen, en de verticale en horizontale groeimogelijkheden die dit hen biedt. Het onderzoek kan zo ideeën opleveren voor het aantrekkelijker inrichten van de werkomgeving en loopbaanpaden van docenten, wat kan helpen om zittende leraren te binden en nieuwe leraren aan te trekken.

Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool Amsterdam biedt inzicht in de verschillende rollen die leraren kunnen bekleden in combinatie met hun kerntaak, het lesgeven. Naast het mentoraat gaat het bijvoorbeeld om rollen in het kader van onderwijsontwikkeling, beleid en organisatie en/of het ondersteunen van collega’s. Er wordt ingegaan op zowel de verticale als de horizontale groeimogelijkheden in de lerarenloopbaan, binnen én buiten de school. Aan de hand van tien schoolportretten zijn verschillende voorbeelden verder uitgewerkt.

Daarnaast bevat het onderzoek een inventarisatie van loopbaanopbouw en beleid in enkele andere sectoren (verpleging en politie) en landen (Polen, Slowakije en Europa in het algemeen).

Inspiratie

Het onderzoek laat zien dat er een rijk palet aan mogelijkheden bestaat om het beroep van leraar in te vullen en dat dit kansen biedt voor scholen om hun docenten een aantrekkelijk(er)e werkomgeving en loopbaanperspectief te bieden. Het biedt scholen, schoolleiders en leraren inspiratie en kennis om hier (verder) - op de eigen manier en binnen de eigen context - mee aan de slag te gaan. Ook sectorbreed biedt het rapport handvatten om gezamenlijk verdere stappen te zetten op dit vlak, en zo het beroep van leraar te versterken en aantrekkelijker te maken. Het kan zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

Strategisch HRM

Het onderzoek onderstreept het belang van goed strategisch HRM op scholen, waarbij er veel aandacht is voor de (loopbaan)ontwikkeling van leraren en hierbij ook nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met de onderwijsinhoudelijke ambities.

Beroepsbeeld voor de leraar

Het onderzoek sluit nauw aan bij het ‘Beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’. In dit onderzoek wordt gepleit voor het meer zichtbaar maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar, om zo de aantrekkelijkheid van het vak te versterken.

Daarnaast raakt het onderzoek aan de landelijke debatten over het lerarentekort en loopbaanbeleid en het aankomende onderzoek van de Onderwijsraad naar loopbanen van leraren.