Oppositie- en coalitiepartijen verdeeld over structureel investeren in onderwijs

07 november 2019

Coalitiepartij D66 steunt de motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld om de incidentele investeringen uit het recente onderwijsconvenant structureel te maken in de volgende kabinetsperiode. Ook de SGP heeft de motie ondertekend. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW op 6 november en 7 november 2019. Het debat werd vooral de eerste dag gadegeslagen door een volle publieke tribune en via de livestream op vele stakingslocaties in het land.

VVD en CDA willen geen uitspraak doen over de lange termijn. ChristenUnie wil wel structurele investeringen en lijkt geneigd om voor de motie van GroenLinks te stemmen. Voorafgaand aan het debat vroegen de VO-raad met CNV Onderwijs, FvOv, AVS en de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer de fracties in de Kamer zich bij motie uit te spreken dat zij zich maximaal zullen inspannen om ten minste de gevraagde middelen uit het noodpakket structureel te maken.

In de tweede termijn werden een groot aantal moties ingediend. Hierbij was veel aandacht voor de stille reserves en hoe deze ook in het vo kan worden ingezet.  CDA bracht meerdere keren de bovenwettelijke uitkeringen en het afbouwen daarvan in. Per motie vraagt het CDA aan de minister om dit aan te kaarten bij de sociale partners. Slob gaf aan dat te doen maar het is een onderwerp voor de cao-tafel.

Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dienden een amendement op de begroting in dat bij het PO, VO en beroepsonderwijs 333.000 euro onttrekt en dat ten goede wil laten komen voor het Leraren OntwikkelFonds (LOF). De minister heeft het amendement ontraden. Rog diende ook een amendement in om 9 miljoen euro uit de prestatiebox om te zetten naar een subsidiemaatregel voor zomerscholen. In financiële zin betekent dit dat het budget over een afgebakende groep scholen wordt verdeeld zodat er een landelijk dekkend aanbod is en blijft voor zomerscholen. Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) dienden een amendement in om structureel 241,5 miljoen euro vrij te maken voor het primair onderwijs en 182 miljoen euro voor het voortgezet
onderwijs. Dekking wordt gevonden door het hoge tarief van de winstbelasting per 1 januari 2020 te verhogen.

De Tweede Kamer stemt op 12 november 2019 over de ingediende moties. In december stemt de Kamer over alle amendementen.