Project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ gestart

15 november 2017

Begin november startte het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’. Met het project – dat uitgevoerd wordt door DNA van de leraar in opdracht van de VO-raad – worden in twee jaar 100 nu nog on(der)bevoegde maar bekwame leraren opgeleid en begeleid naar een bevoegdheid. Er staan in het voortgezet onderwijs nog veel bekwame leraren voor de klas die on(der)bevoegd zijn. Veel van hen willen graag hun bevoegdheid halen maar slagen daar om uiteenlopende redenen niet in.

Hiervoor worden in samenwerking met diverse lerarenopleidingen maatwerktrajecten opgezet die recht doen aan de reeds verworven kennis en competenties van de betreffende leraren. Door het doorlopen van die 100 cases leren leraren, scholen, lerarenopleidingen en sector op welke wijze barrières in wet- en regelgeving, procedures en werkwijzen kunnen worden ondervangen. Bovendien wordt een gezamenlijke werkwijze en methodiek ontwikkeld en beproefd die deze maatgerichte aanpak ondersteunt. Op basis hiervan kunnen in de toekomst grotere aantallen onbevoegde maar bekwame leraren een bevoegdheid verwerven.

Begin november was de officiële start van het project. Circa 40 deelnemers – leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, toets-deskundigen en vertegenwoordigers van VO-raad, ministerie en de Inspectie van het Onderwijs – zijn ingegaan op de uitdagingen en verantwoordelijkheden die dit project voor ieder van de betrokken partijen met zich meebrengt. Vanuit alle verschillende invalshoeken is een inleiding gegeven op basis van ervaringen uit de praktijk. Meer informatie hierover vindt u in het programma en de slides.

Bevoegdheden en maatwerk

Het project wordt deels gefinancierd door het ministerie van OCW, en zal vormkrijgen met instemming van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. De VO-raad heeft zich opgeworpen als opdrachtgever voor het project, vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen voor het lerarentekort en het bevoegdhedenvraagstuk.

De VO-raad zet zich in voor een betere afstemming tussen de vraag van besturen, scholen en leraren en het aanbod van de lerarenopleidingen. Het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ draagt bij aan het overleg over de behoeften van leraren en scholen ten aanzien van (maatwerk in) de opleiding van nog niet bevoegde leraren en de betekenis daarvan voor de vorm en inhoud van de lerarenopleidingen. Dat moet uiteindelijk leiden tot afspraken met lerarenopleidingen over het afstemmen van vraag en aanbod van bij- en nascholing, het gericht informeren van besturen daarover, een betere benutting van eerder verworven competenties (EVC’s) en het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk om leraren een passende bevoegdheid te laten halen.

Aanmelden en informatie

De VO-raad moedigt besturen en scholen aan om deel te nemen aan het project. Voor meer informatie over deelname aan dit project, neem contact op met Nienke Wirtz (steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl).