Praktijkvoorbeelden schoolexaminering

10 december 2019

Om de kwaliteit(sborging) van de schoolexaminering te versterken, is het belangrijk dat scholen een visie op toetsing en examinering ontwikkelen, passend bij de onderwijskundige visie. Daarnaast is het instellen van een examencommissie belangrijk, die organisatorisch borgt dat er voldoende aandacht is voor de inhoudelijke en procesmatige kwaliteit, verbonden aan de visie op examinering. Op deze pagina vindt u voorbeelden van (groepen) scholen die werken aan een dergelijke visieontwikkeling en aan de positionering van de examencommissie.
Christelijk Lyceum Delft: Vanuit basisstructuur toegroeien naar passende vorm

Het Christelijk Lyceum Delft koos voor een eigen inrichting van de examencommissie. De checklist met taken die de VO-raad voor deze commissie heeft opgesteld, is opgeknipt en verdeeld over vier experts. Die opdeling hanteert de school ook per afdeling. Met deze stap krijgt de vernieuwing van de examenorganisatie steeds meer vorm.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld > 

Stichting Carmelcollege: binnen de kaders eigen accenten

Scholen die zelf het afsluitend karakter van het schoolexamen vormgeven, een examencommissie zonder leidinggevenden en een toetscursus voor alle docenten: met die elementen geeft Stichting Carmelcollege een eigen invulling aan de negen actielijnen van de VO-raad voor kwaliteitsborging van de schoolexaminering.

Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

SOML: een breed gedragen beleidskader dat duidelijkheid én eigen ruimte biedt

De intervisiegroep van examensecretarissen bij Stichting Onderwijs Middel Limburg (SOML) vormde een prachtig klankbord voor de auteurs van het Beleidskader Toetsing en Examinering. De lastigste vraag: wat regel je centraal en wat per school? 
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Eckart College: vanuit visie op onderwijs leiding geven aan het toetsbeleid

De examencommissie van het Eckart College (mavo, havo, vwo) in Eindhoven komt zo nodig bij elkaar, maar is nog niet formeel benoemd. De schoolexamenpraktijk loopt hier desondanks als een trein, vertelt Nicole Donkers, adjunct-directeur van het vwo. Waar is dat aan te danken? Donkers vertelt wat de belangrijkste kenmerken zijn van het beleid en de praktijk rond toetsing op de school. 
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Wellantcollege: werken aan een eenduidig en efficiënt examen- en toetsbeleid

Hoe een grote onderwijsorganisatie met twintig vmbo-locaties werkt aan de kwaliteit van het examen- en toetsbeleid, vertelt Elise van Vliet, directeur onderwijs en kwaliteit van Wellantcollege en lid van de centrale examencommissie van deze scholenorganisatie. Van Vliet was de afgelopen jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van het huidige toetsbeleid voor de vmbo-tak van Wellantcollege, dat ook mbo in huis heeft. “Eenduidigheid en efficiency zijn belangrijk als je op zo veel locaties maatwerk in het onderwijs levert.”
Lees het volledige praktijkvoorbeeld > 

Ichthus College: onderwijsvisie richtinggevend voor toetsbeleid

Op het Ichthus College in Kampen (praktijkonderwijs t/m gymnasium, twee locaties) is de onderwijsvisie richtinggevend voor de visie op en de praktijk van toetsing en examinering. Er is een structuur ingericht om de kwaliteit van het toetsbeleid en de uitvoering ervan te bewaken. Minke de Vries, seniordocent toetsbeleid, speelt daarin een leidende rol.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Clusius College: gezamenlijk PTA’s en toetsen maken

Samenwerken, expertise bundelen en leren van elkaar; dat zijn belangrijke ingrediënten van de wijze waarop het groene Clusius College in Noord-Holland werkt aan de kwaliteit van het examen- en toetsbeleid. De school heeft acht vmbo- en drie mbo-vestigingen. Melanie Brandenburg, directeur van de vmbo-vestiging in Heerhugowaard, is als voorzitter van de vestigingsexamencommisie van haar school én als lid van de centrale examencommissie van het Clusius nauw betrokken bij het examen- en toetsbeleid voor het vmbo.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >