Praktijkvoorbeelden schoolexaminering

29 maart 2022

Per 1 augustus 2021 zijn er aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO van kracht met als doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018.  Op deze pagina vindt u voorbeelden van (groepen) scholen die aan de slag zijn gegaan met de aanpassingen.
Aanpassingen
Om de kwaliteits(sborging) van schoolexaminering te versterken, is het belangrijk dat scholen werken vanuit een visie op toetsing en examinering, passend bij de onderwijskundige visie. Per 1 augustus is daarnaast een examencommissie verplicht, met als opdracht het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en het afsluitend karakter van het schoolexamen. Verder ondersteunt de wijziging in het Examenbesluit VO de ontwikkeling tot schooleigen keuzes in het schoolexamen. Zie voor meer informatie over alle aanpassingen het nieuwsbericht 'Aanpassingen eindexamenbesluit vo gepubliceerd'

 

CLD, Curio & ECL: Examencommissie trekt schoolexamen naar hoger plan (2022)

De wijziging van het Eindexamenbesluit VO stelt scholen voor een aantal uitdagingen. Zo moet elke school een examencommissie hebben, die zorgt voor de kwaliteitsborging van de schoolexaminering. Hoe zorg je dat de examencommissie haar werk goed doet en het examenbeleid wordt gedragen en uitgevoerd? Aan het woord: het Christelijk Lyceum Delft, Curio en het Eerste Christelijk Lyceum Haarlem.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Bindelmeer, Curio & !mpulse: Goed afsluitend schoolexamen heeft 'strak’ PTA (2022)

De wijziging van het Eindexamenbesluit VO stelt scholen voor een aantal uitdagingen. Zo moet het afsluitend karakter van het schoolexamen goed zijn geregeld. Hoe doe je dat, op een manier die past bij jouw school? Hoe krijg je docenten mee in het terugbrengen van het aantal toetsen en kun je formatief evalueren én leerlingen gemotiveerd houden? Aan het woord: het Bindelmeer College, Curio en !mpulse Leeuwarden.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Scala College: ‘Mag ik doorgaan tot ik een 10 heb?!’ (2022)

‘Keuzemogelijkheden voor iedereen’, staat in de visie van het Scala College in Alphen aan den Rijn. Dat biedt aanknopingspunten voor een eigen invulling van het schoolexamen. Enkele secties lopen daarbij voorop, zoals de sectie Nederlands van Nelleke van der Meer. Daarnaast zijn er individuele docenten die stappen zetten, zoals Christina van der Tuin bij het vak Frans.
​Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Vrijeschool Parkstad: ‘Wij willen de héle ontwikkeling toetsen’ (2022)

Vrijeschool Parkstad ziet het schoolexamen als dé kans om de visie van de school tot uitdrukking te laten komen in de afsluiting van het onderwijs. “Heeft een leerling zich als heel mens ontwikkeld? Dat toets je niet in een centraal examen.”
​Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Het Element: Schooleigen examen laat praktisch ingestelde leerling 'shinen' (2022)

Bij het Element, een vmbo-school in Amersfoort, zijn de grote schoolexamens allemaal projectmatig. Elke vakgroep bedenkt een werkstuk, opdracht of presentatie die meetelt voor het schoolexamen. “Zo spreken we ook eens andere talenten van de leerlingen aan.”
​Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Van Haestrechtcollege: Een winkel runnen als schoolexamen (2022)

Een eigen pop-up-store, midden in een winkelstraat: dat is misschien wel het meest aansprekende schooleigen element bij het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. Leerlingen bedenken en maken de koopwaar, bepalen de prijzen, bemensen de kassa, houden de inkomsten en uitgaven bij. Na afloop wordt er nauwgezet met hen geëvalueerd. Wat ging goed, wat kon beter? Daar rolt voor ieder een cijfer uit, want het opzetten en runnen van de winkel telt als schoolexamen voor het vak 'Dienstverlening & producten'.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Christelijk Lyceum Delft: Vanuit basisstructuur toegroeien naar passende vorm (2021)

Het Christelijk Lyceum Delft koos voor een eigen inrichting van de examencommissie. De checklist met taken die de VO-raad voor deze commissie heeft opgesteld, is opgeknipt en verdeeld over vier experts. Die opdeling hanteert de school ook per afdeling. Met deze stap krijgt de vernieuwing van de examenorganisatie steeds meer vorm.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld > 

Stichting Carmelcollege: binnen de kaders eigen accenten (2020)

Scholen die zelf het afsluitend karakter van het schoolexamen vormgeven, een examencommissie zonder leidinggevenden en een toetscursus voor alle docenten: met die elementen geeft Stichting Carmelcollege een eigen invulling aan de negen actielijnen van de VO-raad voor kwaliteitsborging van de schoolexaminering.

Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

SOML: breed gedragen beleidskader dat duidelijkheid én eigen ruimte biedt (2020)

De intervisiegroep van examensecretarissen bij Stichting Onderwijs Middel Limburg (SOML) vormde een prachtig klankbord voor de auteurs van het Beleidskader Toetsing en Examinering. De lastigste vraag: wat regel je centraal en wat per school? 
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Eckart College: vanuit visie op onderwijs leiding geven aan het toetsbeleid (2019)

De examencommissie van het Eckart College (mavo, havo, vwo) in Eindhoven komt zo nodig bij elkaar, maar is nog niet formeel benoemd. De schoolexamenpraktijk loopt hier desondanks als een trein, vertelt Nicole Donkers, adjunct-directeur van het vwo. Waar is dat aan te danken? Donkers vertelt wat de belangrijkste kenmerken zijn van het beleid en de praktijk rond toetsing op de school. 
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Wellantcollege: werken aan een eenduidig en efficiënt examen- en toetsbeleid (2019)

Hoe een grote onderwijsorganisatie met twintig vmbo-locaties werkt aan de kwaliteit van het examen- en toetsbeleid, vertelt Elise van Vliet, directeur onderwijs en kwaliteit van Wellantcollege en lid van de centrale examencommissie van deze scholenorganisatie. Van Vliet was de afgelopen jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van het huidige toetsbeleid voor de vmbo-tak van Wellantcollege, dat ook mbo in huis heeft. “Eenduidigheid en efficiency zijn belangrijk als je op zo veel locaties maatwerk in het onderwijs levert.”
Lees het volledige praktijkvoorbeeld > 

Ichthus College: onderwijsvisie richtinggevend voor toetsbeleid (2019)

Op het Ichthus College in Kampen (praktijkonderwijs t/m gymnasium, twee locaties) is de onderwijsvisie richtinggevend voor de visie op en de praktijk van toetsing en examinering. Er is een structuur ingericht om de kwaliteit van het toetsbeleid en de uitvoering ervan te bewaken. Minke de Vries, seniordocent toetsbeleid, speelt daarin een leidende rol.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >

Clusius College: gezamenlijk PTA’s en toetsen maken (2019)

Samenwerken, expertise bundelen en leren van elkaar; dat zijn belangrijke ingrediënten van de wijze waarop het groene Clusius College in Noord-Holland werkt aan de kwaliteit van het examen- en toetsbeleid. De school heeft acht vmbo- en drie mbo-vestigingen. Melanie Brandenburg, directeur van de vmbo-vestiging in Heerhugowaard, is als voorzitter van de vestigingsexamencommisie van haar school én als lid van de centrale examencommissie van het Clusius nauw betrokken bij het examen- en toetsbeleid voor het vmbo.
Lees het volledige praktijkvoorbeeld >