Subsidie maatwerkregeling bij ‘hardnekkige ventilatieproblemen’ verhoogd

29 juni 2022

Het ministerie van OCW heeft de maatwerkregeling ventilatie gepubliceerd. De regeling maakt het mogelijk dat een project om een hardnekkig ventilatieprobleem op te lossen, geen 30% maar 60% subsidie van de Rijksoverheid krijgt.

Zo’n project moet aan een aantal stevige randvoorwaarden voldoen. Bovendien stelt de regeling: “Aan schoolbesturen met voldoende eigen vermogen om de ventilatieproblematiek grotendeels zelf te financieren – of de mogelijkheid heeft voldoende cofinanciering vanuit de gemeenten te ontvangen – wordt daarbij een moreel appel gedaan om géén aanvraag te doen voor het vangnet.”

Hulpteam voor analyse en advies

Voordat de subsidie wordt toegekend, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de ventilatie binnen de bestaande voorzieningen door middel van kennis- en gedragsbevordering. Een hulpteam van Ruimte-OK brengt een bezoek van verscheidene dagdelen aan de betreffende schoollocatie. Daarbij analyseren zij het gebouw en adviseren ze betrokkenen zodat zij beter in staat zijn gebruik te maken van de bestaande voorzieningen en hulpinstrumenten zoals CO2-meters.

Ook ontvangt iedere locatie een rapportage voor het schoolgebouw waarin wordt samengevat hoe de school met de bestaande voorzieningen zo optimaal als mogelijk kan ventileren, inclusief instructiekaarten voor in de lokalen.

Als gedragsaanpassingen niet volstaan…

Als gedragsaanpassingen niet volstaan kunnen de hulpteams helpen bij het maken van een plan van aanpak en eventueel benodigd verdiepend onderzoek. Kennis- en bedragsbevordering draagt bij aan het oplossen van de ventilatieproblematiek. Toch zal het in gevallen, bovenop gedrags-aanpassingen, nodig blijven om aanpassingen te doen aan de ventilatievoorzieningen. Daarin voorziet de maatwerkregeling.

Maatwerkregeling ventilatie op scholen

De ‘Maatwerkregeling ventilatie op scholen’ voorziet in een subsidie aan bevoegde gezagsorganen. Daarmee verschilt het van de eerdere SUVIS-regelingen die ingediend werden door gemeenten. Het is een regeling met een ‘basissubsidie’ vanuit het Rijk ter hoogte van 30%, en die daarnaast via een ‘vangnetsubsidie’ 60% subsidie biedt voor de meest urgente gevallen op basis van aanvullende voorwaarden.

De aanvragers van de vangnetsubsidie moeten voldoen aan twee voorwaarden: het hierboven beschreven bezoek van een hulpteam en een meting van de CO2-concentratie en de binnentemperatuur gedurende twee weken. Het hulpteam ventilatie geeft op basis van deze meting een urgentieverklaring af aan de hand van een puntensysteem. De meest urgente gevallen komen in aanmerking voor de ‘vangnetsubsidie’ van de maatwerkregeling.

Huisvestingsproblemen breder dan ventilatie

De VO-raad is blij met deze regeling al mag die de brede huisvestingsproblematiek niet aan het zicht onttrekken. Helaas kan het geld uit deze regeling niet breder worden ingezet dan alleen ventilatie, terwijl huisvestingsproblematiek bijna altijd breed is: het gaat om de geschiktheid van een gebouw voor het geven van onderwijs, om inclusie en om duurzaamheid.