Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

22 juni 2021

De Tweede Kamer heeft 22 juni jl. in meerderheid ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de SP en SGP om het lerarenregister definitief af te schaffen. Volgens de indieners is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid, en is het dus niet passend als het ministerie het lerarenregister boven de markt laat hangen.

Met het afschaffen van het lerarenregister zou er een einde komen aan een periode van onzekerheid over de status van de wettelijke bepalingen over het register. Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses over het omstreden lerarenregister van de sectorraden. 

Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer volgt nog de behandeling door de Eerste Kamer.

Professioneel statuut blijft van kracht

De Kamer heeft ook ingestemd met een amendement van de PvdA en GroenLinks dat erop toeziet dat het professioneel statuut - één van de andere onderdelen van de originele Wet Beroep Leraar - behouden blijft. In het professioneel statuut maken schoolleiding en onderwijzend personeel afspraken over de professionele ruimte van de leraar en de wijze waarop leraren meedenken over onderwijskundig beleid.

Uit monitoringsonderzoek van arbeidsmarktplatform Voion in 2020 bleek dat meer dan de helft van de scholen een professioneel statuut had. Niet alle scholen geven aan tevreden te zijn met het statuut. Voor een deel van de scholen is het statuut een ‘papieren tijger’, dat in de praktijk niet tot een andere cultuur op school leidt. Volgens de VO-raad is vooral het voeren van goed strategisch personeelsbeleid, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en ‘het goede gesprek binnen de school wordt gevoerd’, belangrijk om tot een cultuurverandering te komen. Het (hebben van een) professioneel statuut kan hier wel aan bijdragen.