Wat speelt er?

Bij strategisch personeelsbeleid (HRM) is het doel de ontwikkeling van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs te stimuleren door de onderwijskundige doelen van een school te koppelen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Zij zijn immers degenen die de gewenste ontwikkeling moeten realiseren. Binnen de sector is de belangstelling voor strategisch personeelsbeleid en de daadwerkelijke toepassing daarvan de laatste jaren sterk toegenomen.

Dat blijkt ook uit recent onderzoek. Het versterken van strategisch personeelsbeleid is voor steeds meer schoolbesturen in het vo een speerpunt in hun beleid. De meeste besturen in vo stemmen hun personeelsbeleid af op hun strategische doelstellingen. Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat er nog winst is te boeken binnen de sector.    

Recente monitoringsonderzoeken binnen het voortgezet onderwijs :

  • De onderzoeken die deel uitmaken van de monitoring van de afspraken uit het geactualiseerde Sectorakkoord (2019) 
  • Nieuwsbericht ‘Strategisch personeelsbeleid hoog op de agenda’  (2019)
  • Onderzoek naar de staat van het strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs (2017) 
  • Nieuwsbericht: ‘Besturen goed op weg met strategisch personeelsbeleid’  (2017)

Strategisch personeelsbeleid wordt landelijk steeds meer erkend als aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. Niet voor niets legt het geactualiseerde Sectorakkoord (2018) de focus nog meer op versterking van strategisch HRM. Er is expliciet afgesproken dat schoolbesturen hun personeelsbeleid afstemmen op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders.  

Bovendien speelt strategisch personeelsbeleid een steeds grotere rol in aanverwante ontwikkelingen en beleidsdossiers in de sector, zoals de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, het terugdringen van het lerarentekort, de ontwikkeling van de school als professionele (school)organisatie, goed werkgeverschap, het samen opleiden en professionaliseren en de beroepskwaliteit van leraren, schoolleiders en bestuurders. Minister Slob heeft het voornemen om eisen ten aanzien van strategisch personeelsbeleid in de wet te verankeren. Het ministerie van OCW heeft een voorstel daartoe in voorbereiding.