Verantwoordingsvragen Prestatieboxmiddelen bekend

13 oktober 2021

Begin 2021 hebben de VO-raad en het ministerie afspraken gemaakt over de afhechting van het sectorakkoord en de bestemming van de prestatieboxmiddelen in 2021 en 2022.

Een deel van de prestatieboxmiddelen verhuisde naar de lumpsum. En een deel blijft gekoppeld aan specifieke doelstellingen: het voorkomen van thuiszitten of het oplossen van thuiszittersproblematiek en strategisch personeelsbeleid. Er wordt van schoolbesturen verwacht dat zij plannen maken om de te ontvangen middelen in te zetten voor deze onderwerpen. Tevens blijft de subsidieregeling voor zomerscholen in stand.

Over de inzet van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en thuiszitten verantwoorden scholen zich in het jaarverslag. Samen met de VO-raad heeft OCW nu de vragen opgesteld die in het jaarverslag gesteld zullen worden. U kunt deze vragen lezen.

Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben eerder dit jaar ook een servicedocument opgesteld. Hierin staat opgeschreven welke middelen u ontvangt in 2021 en 2022, waar u deze voor geacht wordt in te zetten, hoe u de medezeggenschap betrekt en hoe u dit verantwoordt.