Vereniging Hogescholen presenteert agenda voor toekomstbestendige lerarenopleidingen

11 december 2019

Hogescholen zetten zich de komende jaren in voor de vernieuwing van lerarenopleidingen, om te voldoen aan de toenemende en veranderde vraag van scholen naar leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit staat in de strategische agenda ‘Samen toekomstbestendige leraren opleiden’ die de Vereniging Hogescholen op 9 december 2019 aanbood aan minister van Engelshoven.

De agenda omvat drie kernambities waar de hogescholen de komende jaren op in zullen zetten. Maatwerk en flexibilisering is hier één van. Vanuit deze ambitie besteden opleidingen meer aandacht aan differentiatie en specialisatie, waardoor zowel leraren in opleiding als bestaande leraren meer mogelijkheden hebben. Ook wordt naast het klassieke model van studenteninstroom ingezet op zij-instromers en moeten flexibele leertrajecten het mogelijk maken voor mensen om bijvoorbeeld in deeltijd hun bevoegdheid te halen. 

Samen opleiden en aanpassing bevoegdheden

De continue professionalisering van leraren is een tweede ambitie. Binnen opleidingsscholen werken hogescholen en basis- en middelbare scholen in het kader van ‘Samen opleiden en professionaliseren’ intensief samen aan het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep, en draagt bij aan minder uitval van startende leraren. 

De derde ambitie is de ontwikkeling van een aangepast bevoegdheden- en opleidingsstelsel dat past bij de diversiteit aan behoeftes uit het werkveld. Het gaat hier onder meer om de realisatie van een modulaire opbouw van het curriculum en het bevoegdhedenstelsel.

De VO-raad kan zich goed vinden in de vernieuwingen die de Vereniging Hogescholen aankondigt. De vo-sector wil, als belanghebbende en partner, hier ook nauw bij betrokken zijn en blijven. Immers, scholen in het voortgezet onderwijs weten zelf goed wat toekomstige leraren nodig hebben om goed onderwijs te realiseren. Daarnaast zet de VO-raad zich in om de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen te vergroten via de partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook bij het gesprek over aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel is de VO-raad nauw betrokken als initiator van de Landelijke Werkgroep Bevoegd.