Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

29 augustus 2022

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

Disclaimer: dit zijn de bekende wijzigingen.

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Door de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs zijn er meer mogelijkheden gekomen voor samenwerking tussen scholen in het vo en mbo en binnen het mbo. Deze wet is voor het grootste deel op 1 januari 2022 al ingegaan. Op 1 augustus 2022  treden de bepalingen die betrekking hebben op de omvorming van de aoc’s tot verticale scholengemeenschappen in werking. Via duo.nl kan een bevoegd gezag een aanvraag indienen voor de vorming, wijziging of beëindiging van een verticale scholengemeenschap.

Nieuw Onderzoekskader Inspectie

Vanaf 1 augustus hanteert de Inspectie een herzien Onderzoekskader. De veranderingen betreffen o.a. een scherper onderscheid tussen de waarborgende en stimulerende rol en een duidelijk onderscheid tussen toezicht op bestuur, school en stelsel. Voor het eerst is er in het Onderzoekskader VO ook aandacht voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, en burgerschap. Dit heeft o.a. zijn beslag gekregen in de kwaliteitsgebieden (Be)Sturing, Kwaliteitszorg en Ambitie op school-  en bestuursniveau. Van zowel schoolleiding als bestuur wordt dus verwacht dat zij een visie ontwikkelen en actief sturen op specifieke doelen voor bijvoorbeeld taal en rekenen.

Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor ontheemden

De wet ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden’ is op 14 juli 2022 ingegaan. Deze wet is ingediend om ISK’s en reguliere scholen (po en vo) meer ruimte te geven bij het vervullen van de plotselinge taak om grote groepen leerlingen uit Oekraïne les te geven. Daartoe maakt het wetsvoorstel het mogelijk om als onderdeel van bestaande scholen tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten waarbinnen een afwijkend onderwijskundig regime kan gelden.

Lerarenregister en portfolio per 1 augustus gestopt

Per 1 augustus 2022 vervallen de bepalingen in de onderwijswetten die betrekking hebben op het lerarenregister en de daarvoor benodigde gegevenslevering. Daardoor komt ook de wettelijke basis voor de gegevensverwerking voor het vrijwillig lerarenportfolio door de overheid te vervallen. Vanaf 1 juli 2022 hoeven scholen geen gegevens van leraren meer uit te wisselen met DUO.

Wet voortgezet onderwijs 2020 aangepast

Per 1 augustus 2022 treden de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het Uitvoeringsbesluit Wet voortgezet onderwijs 2020 in werking. De huidige Wet voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs BES komen
daarmee te vervallen, net als een aantal besluiten die gebaseerd zijn op de Wet voortgezet onderwijs en worden samengevoegd in het Uitvoeringsbesluit Wet voortgezet onderwijs 2020. Voorbeelden daarvan zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit. De wijzigingen hebben geen inhoudelijke gevolgen, maar betreffen alleen de indeling en formulering.

Aanpassing Besluit samenwerking VO-BVE rondom verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Dit besluit verruimt de mogelijkheden van uitbesteding van leerlingen naar het vavo. Het maakt het mogelijk dat minderjarige gediplomeerde vmbo'ers, havisten en vwo'ers de gelegenheid krijgen extra vakken te doen (profielverbreding) of een beter resultaat voor vakken te halen (profielverbetering) aan het vavo.