Alle onderwerpen

Onderwerp

Corona

De coronacrisis en de tijdelijke schoolsluitingen als gevolg hiervan, hebben een grote negatieve impact gehad op de ontwikkeling en het mentaal welbevinden van veel leerlingen in het vo. Eind juni 2022 hebben OCW en onderwijsorganisaties in een sectorplan COVID-19 afspraken gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie, waarbij rekening wordt gehouden met vier scenario’s in oplopende zwaarte. Gezien de genoemde grote impact van de schoolsluitingen, is het belangrijkste uitgangspunt in dit plan dat leerlingen naar school moeten kunnen blijven gaan, ook bij de zwaardere scenario’s.

Wat speelt er?

Gevolgen schoolsluitingen

Sinds medio maart 2020 ondervindt de samenleving - en daarmee ook het onderwijs - de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Tijdens de opleving van het virus zijn er de afgelopen jaren – soms op korte termijn - extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De meest verregaande maatregel voor het onderwijs zijn schoolsluitingen geweest waarbij de scholen alleen voor uitzonderingsgroepen open waren en de rest van de leerlingen onderwijs op afstand heeft gekregen. De prijs van dergelijke schoolsluitingen is voor leerlingen hoog geweest. Uit een overzichtsstudie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) van april 2021 naar de gevolgen van de pandemie voor kinderen en jongeren komt naar voren dat het mentaal welbevinden is afgenomen en dat de mentale klachten lijken toegenomen. De sluiting van de scholen lijkt hier een belangrijke factor in te zijn geweest. De conclusie is dan ook een scholensluiting in het vervolg voorkomen moet worden. Scholen vervullen een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hebben een belangrijke sociale functie. Leerlingen moeten fysiek naar school kunnen blijven gaan, ook in het geval van forse maatregelen.

Sectorplan COVID-19

Bovenstaande is ook het belangrijkste uitgangspunt van het sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs dat het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties eind juni overeen zijn gekomen. Het sectorplan bevat vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten. Omdat iedere school en locatie weer anders is, is er in de uitvoering van de maatregelen ruimte voor een eigen invulling. Dit past binnen de nieuwe aanpak van het kabinet dat sectoren – binnen landelijke kaders – zelf een uitwerking maken. 

Hierbij is het van groot belang dat de veiligheid van onderwijspersoneel wordt gewaarborgd. De VO-raad blijft bij het kabinet aandringen om onderwijspersoneel de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren als zij dat gewenst vinden voor hun veiligheid of zich met voorrang te laten testen. Op schoolniveau is het van belang om – conform de afgelopen corona-jaren - naar passende oplossingen te zoeken voor werknemers die zich zorgen maken over hun gezondheid of dat van hun familieleden. 

Het sectorplan vervangt de protocollen en servicedocumenten die de afgelopen jaren zijn opgesteld door sociale partners en het ministerie.