Alle onderwerpen

Onderwerp

Corona

De coronacrisis en de tijdelijke schoolsluitingen als gevolg hiervan, hebben een grote negatieve impact gehad op de ontwikkeling en het mentaal welbevinden van veel leerlingen in het vo. Eind juni 2022 hebben OCW en onderwijsorganisaties in een sectorplan COVID-19 afspraken gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie, waarbij rekening wordt gehouden met vier scenario’s in oplopende zwaarte. Gezien de genoemde grote impact van de schoolsluitingen, is het belangrijkste uitgangspunt in dit plan dat leerlingen naar school moeten kunnen blijven gaan, ook bij de zwaardere scenario’s.

Praktijk & ondersteuning

Sectorplan COVID-19 en draaiboek

Eind juni 2022 zijn het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties een sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie. Dit sectorplan bevat vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten voor scholen. 

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat zij een vertaalslag van het sectorplan maken tot een draaiboek voor hun eigen context en locatie(s). Dit draaiboek dient te worden voorgelegd aan de medezeggenschap. De VO-raad heeft een format voor een draaiboek gemaakt dat scholen hierbij kunnen gebruiken. Ook is er een handreiking met praktijkvoorbeelden ontwikkeld voor de situatie dat de helft van de leerlingen tegelijkertijd naar school kan gaan, het rode scenario. Tenslotte is een uitgewerkt voorbeeld van een draaiboek beschikbaar, dat is opgesteld door een vmbo-mbo-instelling (voor dit voorbeeld is niet het format van de VO-raad gebruikt).

Huidige scenario & maatregelen

​Op dit moment is het geldende scenario 'Donkergroen'. Lees in het ‘Sectorplan Covid-19’ meer over de maatregelen die bij dit scenario voor scholen gelden.   

Zie ook de 'Weekcijfers coronavirus' (website RIVM)

 

Hulp bij opvangen gevolgen coronacrisis voor leerlingen

Via het Nationaal Programma Onderwijs stelt het kabinet middelen beschikbaar aan alle scholen om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs is hiervoor 5,8 miljard euro beschikbaar. De spil van dit investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Op de overzichtspagina NPO vinden scholen actuele informatie en beschikbare ondersteuning rond dit programma.

Op de themapagina 'Mentale gezondheid leerlingen' vinden scholen daarnaast informatie en ondersteuning specifiek op het vlak van welbevinden. 

Ventilatie in schoolgebouwen

De VO-raad heeft de informatie over ventilatie op scholen gebundeld op de onderwerppagina Ventilatie. Scholen vinden hier onder meer de handreiking 'Optimaal ventileren op scholen'. Deze handreiking helpt bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus

Zelftesten

Scholen en onderwijsinstellingen kunnen nog steeds kiezen voor zelftesten en het kabinet zal de komende periode testen blijven verstrekken. Dit geldt in principe tot eind 2022. Voor meer informatie rondom zelftesten in het onderwijs kunnen scholen terecht op de website zelftesteninhetonderwijs.nl. Op deze website vindt u o.a. voorbeeldbrieven, e-learnings en protocollen voor het organiseren van de zelftesten. Zie ook het artikel 'Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school'

Gesprek over vaccineren

Om het gesprek over vaccineren op school te ondersteunen, zijn er diverse (les)materialen ontwikkeld. Zo biedt het NIBI een lespakket aan, met uitleg over de werking van onder meer mRNA-vaccins. Eerder ontwikkelde VWS een brochure voor onderwijsprofessionals, met de belangrijkste informatie om vragen van leerlingen goed te kunnen beantwoorden. Zie daarnaast ook de informatiepagina over vaccineren op Rijksoverheid.nl, gericht op jongeren van 12 t/m 17 jaar. 

Omgaan met spanning & discussie op school

De pandemie en coronamaatregelen kunnen aanleiding geven tot discussies en spanningen, ook op scholen en in de klas. Hoe kunnen onderwijsprofessionals hiermee omgaan? Stichting School & Veiligheid biedt tips en ondersteuning

Privacy en registratie coronabesmetting leerling

Zie bij vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting de Q&A 'Privacy en registratie corona'.​

Organiseren van afstandsonderwijs

De afgelopen jaren zijn scholen gedwongen om voor alle of een deel van de leerlingen het onderwijs op afstand te organiseren. Er is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met afstandsonderwijs, wat de sector kan helpen om dit in de toekomst op een goede manier vorm te geven. 

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.