Alle onderwerpen

Onderwerp

Overgang vmbo-havo / havo-vwo

De overgang vmbo-havo en havo-vwo is een actueel thema. Sinds 2021 is de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ van kracht, waarmee scholen geen extra toelatingseisen meer mogen stellen aan gediplomeerde leerlingen die willen doorstromen (potentiële havisten dienen wel een extra vak gevolgd te hebben). Het verder versoepelen van deze overstap voor leerlingen - door te investeren in begeleiding, gewenningsactiviteiten en een goede inhoudelijke aansluiting - is daarnaast prioriteit in het vo. Hiermee wordt de kans op een succesvolle afronding van havo of vwo vergroot; investeren in soepele overgangen draagt zo bij aan het bieden van kansen en kansengelijkheid.

Wat speelt er?

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Na maatschappelijke kritiek op de soms ongelijke toegangseisen die vo-scholen stelden aan leerlingen die na het behalen van hun vmbo- of havodiploma wilden doorstromen naar de havo of het vwo, is sinds 1 augustus 2020 de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ van kracht. Leerlingen met een diploma vmbo-gl/tl met een extra vak hebben daarmee toegang tot de havo. Leerlingen met een havodiploma krijgen onvoorwaardelijk toegang tot het vwo. Scholen mogen geen andere eisen stellen aan doorstromende gediplomeerde leerlingen wat betreft kennis, vaardigheden of leerhouding. Ook mogen scholen stapelende leerlingen die naar 4-havo of 5-vwo zijn doorgestroomd, geen doubleerverbod opleggen. Jaarlijks stroomt ruim 17% van de vmbo-gl/tl leerlingen door naar de havo. 

Doorstroomvoorwaarden voor een vmbo-leerling

Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde en beeldende vorming. Maar ook een vak zoals informatietechnologie in de gl/tl, dat met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school.

Leerlingen maken de keuze voor het extra vak in principe aan het einde van het derde leerjaar, wanneer de leerling nog een breed samengesteld vakkenpakket heeft. Maar het is ook mogelijk, voor laatbloeiers bijvoorbeeld, om op een later moment te besluiten om in een extra vak eindexamen te doen. De leerling haalt dan zelfstandig de gemiste leerstof van dat extra vak in ten behoeve van het eindexamen. Het gekozen vak kan ook na de overstap worden gevolgd.
Wanneer een leerling geen extra vak heeft gevolgd, kan de havo-school op basis van het eigen toelatingsbeleid besluiten om de leerling toch toe te laten. Een school kan alleen in dat geval eventueel aanvullende voorwaarden stellen aan de leerling (bijvoorbeeld een positief advies van de school). 

Geen doorstroomvoorwaarden voor een havoleerling

Er zijn geen voorwaarden waaraan een havoleerling moet voldoen als hij zijn havodiploma heeft behaald en wil doorstromen naar het vwo.
 

Zie hieronder het 'Doorstroomrecht in beeld' (pdf)


Onderwijsresultatenmodel

De Inspectie van het Onderwijs hanteert sinds 1 maart 2020 een correctiefactor voor opstroom. Daarmee heeft uitval in de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo op zichzelf niet langer een negatieve invloed op het bovenbouwrendement van de school. 

Programmatische aansluiting en flexibilisering

Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid vindt de VO-raad het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid hebben om zich via doorstroom en diplomastapelingen verder te ontwikkelen. Ook scholen willen leerlingen zoveel mogelijk (gelijke) kansen bieden. Tegelijkertijd blijven wij aandacht vragen voor de huidige context. Een extra vak is onvoldoende om alle problemen van de huidige gebrekkige programmatische aansluiting op te lossen. Verdere verbetering van deze programmatische aansluiting en verdergaande flexibilisering van zowel het onderwijs als de examinering in de bovenbouw van het vo zijn noodzakelijk om de overstap van vmbo-havo en havo-vwo voor leerlingen structureel te verbeteren. De VO-raad vindt het mede in dat licht van belang dat de curriculumherziening voor de bovenbouw voortvarend wordt uitgevoerd.