Alle onderwerpen

Onderwerp

Overgang vmbo-havo / havo-vwo

De overgang vmbo-havo en havo-vwo is een actueel thema. Sinds 2021 is de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ van kracht, waarmee scholen geen extra toelatingseisen meer mogen stellen aan gediplomeerde leerlingen die willen doorstromen (potentiële havisten dienen wel een extra vak gevolgd te hebben). Het verder versoepelen van deze overstap voor leerlingen - door te investeren in begeleiding, gewenningsactiviteiten en een goede inhoudelijke aansluiting - is daarnaast prioriteit in het vo. Hiermee wordt de kans op een succesvolle afronding van havo of vwo vergroot; investeren in soepele overgangen draagt zo bij aan het bieden van kansen en kansengelijkheid.

Praktijk & ondersteuning

Praktijkvoorbeelden

De VO-raad verwijst scholen graag naar de ondersteuning die beschikbaar is om vorm te geven aan een soepele overgang vmbo-havo en havo-vwo. Zo kunnen scholen onder meer inspiratie putten uit diverse praktijkvoorbeelden. 

Doorstroomprogramma

Om de onderwijsovergangen voor leerlingen te versoepelen kunnen scholen onder meer een doorstroomprogramma inrichten, waarin bijvoorbeeld extra begeleiding wordt geboden rond de overstap. Tijdens een bijeenkomst in 2018 hebben scholen tips en ervaringen uitgewisseld over hoe je een dergelijk programma kunt organiseren, specifiek gericht op vmbo-havo. Deze zijn gebundeld in onderstaande resultatenkaart. 

Doorstroomdata

Scholen kunnen daarnaast gebruikmaken van doorstroomdata. Deze data geven inzicht in de onderwijsloopbanen en het studiesucces van (oud-)leerlingen. Via Vensters zijn rapporten over onder meer de interne doorstroom beschikbaar (inclusief informatie over stapelen). Daarnaast kunnen scholen data vinden – en vergelijken met het landelijk gemiddelde en andere scholen - in de rapportages van het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Op basis van een analyse van deze cijfers kan binnen de school het gesprek worden aangegaan over waar eventueel nog verbetering mogelijk is in het doorstroombeleid. 

Diverse publicaties bieden ondersteuning bij het werken met deze doorstroomdata:

LOB

Ook goede loopbaanorientatie en -begeleiding kan bijdragen aan een soepelere overgang; leerlingen weten hiermee beter waar hun talenten en ambities liggen en wat ze kunnen verwachten in het havo of vwo. Ondersteuning op het gebied van LOB is te vinden op de themapagina LOB