Alle projecten

Project

Schoolleiders VO

Wil je jezelf als schoolleider verder ontwikkelen, collega's inspireren, bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het vak schoolleider en je gezamenlijk hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn? Die mogelijkheden biedt Schoolleiders VO dat ontwikkeld is door en voor schoolleiders, op initiatief van de VO-raad en het Schoolleidersregister VO (SRVO).

Over Schoolleiders VO

Samen voor sterk schoolleiderschap

1 / 2

Schoolleiders VO verbindt schoolleiders in het voortgezet onderwijs en biedt de ruimte om je als professional te blijven ontwikkelen en andere schoolleiders te helpen. We stimuleren de uitwisseling van ideeën, ervaringen en best practices en bieden kennis en praktische tools.

Ook zoeken we naar manieren om de stem van schoolleiders sterker te laten doorklinken in de beleidsvorming en het beroep van schoolleider nog aantrekkelijker te maken. 

Daarnaast zoeken we ook zelf de verbinding met relevante partijen zodat we de voor jou meest interessante zaken voor het voetlicht kunnen brengen. Want alleen gaan we misschien sneller, samen kom je verder!  

Schoolleiders VO is er dus om te halen én om te brengen. Door van en met elkaar te leren versterken we onze beroepsgroep, op individueel en collectief niveau, en creëren we samen sterk schoolleiderschap.

Trots op het vak van schoolleider

Het vak van schoolleider is een vak om trots op te zijn. Je hebt als schoolleider een verantwoordelijkheid in de collectieve ambitie om goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen en je hebt een sleutelrol binnen de schoolorganisatie waarin je de omstandigheden creëert waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Deze rol is een uitdagende gezien continu veranderende interne en externe omstandigheden hun weerslag hebben op de invulling van jouw vak. Denk aan thema’s als het Nationaal Programma Onderwijs, digitalisering en het lerarentekort.

Goed onderwijs voor elke leerling vraagt dus om goede schoolleiders: vandaag maar ook morgen en de komende jaren. Daarom is het van belang dat de positie en rol van de schoolleider als individu, maar ook de beroepsgroep als geheel versterkt wordt.

Waarom is een sterke beroepsgroep belangrijk?

Een sterke beroepsgroep:     

  • is er om trots op het vak van schoolleider te zijn;

  • neemt met een duidelijke stem deel aan het publieke debat over onderwijs en oefent invloed uit op beleid en politiek in samenspel met bestuurders, ieder vanuit de eigen rol;

  • ontwikkelt zich en heeft zelf de regie over de richting van die ontwikkeling, hoe het beroep zich ontwikkelt (beroepsstandaard) en welke kwaliteit wordt nagestreefd; 

  • vormt een netwerk dat samen leert;

  • steunt elkaar;

  • staat sterk(er) in het zorgdragen voor goede condities, juiste begeleiding en de benodigde randvoorwaarden om het beroep goed uit te oefenen (waaronder de arbeidsvoorwaarden en cao);

  • zorgt ervoor dat het schoolleiderschap een aantrekkelijk beroep blijft zodat er ook in de toekomst voldoende schoolleiders zijn.

Inhoudelijke thema's

Thema 1: Betrokkenheid van schoolleiders bij beleidsvorming

Er wordt in deze deellijn actief ingezet op de betrokkenheid van schoolleiders bij beleidsvorming, erkenning van de strategische rol die schoolleiders hebben en het creëren van een herkenbare plek om de stem van schoolleiders goed hoorbaar te laten zijn. Dit doen we door onder andere het versterken van de regiostructuur (zie Regio’s) en de rol van de Adviesraad Schoolleiders

Thema 2: Beroepskwaliteit en professionele ontwikkeling van schoolleiders 

In deze lijn wordt ingezet op collectieve en individuele professionele ontwikkeling om daarmee een impuls te geven aan de kwaliteit van de beroepsgroep als geheel en het stimuleren van ontwikkeling van de schoolleider als individu, waarbij de beroepsstandaard het richtinggevend ontwikkelinstrument is, zowel in het creëren van een gemeenschappelijke taal, als het bieden van aanknopingspunten voor ontwikkeling. 

Denk hierbij aan het uitbouwen en ontwikkelen van de Beroepsstandaard schoolleiders VO, zoals het integreren van de beroepsstandaard in de professionele gesprekscyclus van scholen en HRM, het aansluiten van de beroepsstandaard bij opleidingsaanbod en het uitbreiden van het gebruik van de online reflectietool die gekoppeld is aan de beroepsstandaard. Andere voorbeelden zijn het stimuleren van loopbaanontwikkeling van startende tot ervaren schoolleiders, het stimuleren van leren van elkaar in intervisie en bijeenkomsten op voor schoolleiders relevante thema’s en het bedenken van activiteiten en ander aanbod voor de individuele en collectieve ontwikkeling van schoolleiders.

Thema 3: Positie van schoolleiders

In deze lijn wordt gewerkt aan de versteviging van de positie van schoolleiders binnen de schoolorganisatie met als doel bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep - ook vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt - en te zorgen dat schoolleiders in staat zijn of worden gesteld om hun opdracht op een goede wijze uit te voeren.    

Er wordt in deze deellijn actief ingezet op het verder optimaliseren en versterken van de functie van de Commissie Arbeidsvoorwaarden Schoolleiders (CAS). Deze commissie adviseert de VO-raad over de arbeidsvoorwaarden die aan de cao-tafel besproken dienen te worden. Daarnaast wordt ingezet op de verbetering van het samenspel tussen schoolleiders en bestuurders, want beide beroepsgroepen hebben een taak in de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op school. Een beter samenspel komt de onderwijskwaliteit ten goede.

Hoe organiseren we dat?

Schoolleiders VO is een initiatief van Schoolleidersregister VO (SRVO) en de VO-raad, en wordt ontwikkeld voor en door schoolleiders.

We werken hierin onder andere samen met Schoolleiders voor de Toekomst.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over Schoolleiders VO? Stuur dan een e-mail naar info@schoolleidersvo.nl.